Planering av infrastruktur med hänsyn till miljön

Vid översiktlig planering av infrastrukturen i stort, tas hänsyn till hur vägsträckor förläggs för att minska ingrepp i naturen och störningar för människor. Kortaste möjliga transportsträcka för trafikanter eftersträvas men måste också vägas emot olägenheter, säkerhetsfaktorer och ingrepp i naturen. Både vägens längd och ingrepp i naturen är viktiga miljöfaktorer – ibland måste dessa vägas emot varandra.

Miljöstörande faktorer för människor och djur är bl. a damm, avgaser, buller och andra föroreningar. Därför är det viktigt att genomförandet av projektet där dessa störningar kan undvikas eller åtminstone minimeras.

Annonsplats
Påverkan på djur och natur kan vara:
  • ekosystemet förändras, t ex av grundvattenförändringar, förändrad växtlighet eller föroreningar
  • djur blir störda och tvingas flytta på sig eller att deras på naturliga vandringsleder och häckningsplatser försvinner
Överklagan

Vissa beslut om vägar, järnvägar och flygplatser kan överklagas av dem som anser sig bli störda eller som anser att projektet kommer att få negativa konsekvenser för naturområden, djurliv eller lantbruk. Miljödomstolen hanterar ofta sådana ärenden.

Läs mer:

Vad är en nationell plan för transportsystemet?
Miljökonsekvensbeskrivning – vägbyggnad
Trafikverkets miljöfokus

Annonsplats