Planering av entreprenaden

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på bland annat ritningar, personal och byggmaterial.

Det krävs noggrann planering för att allt arbete ska fungera utan störningar. Underentreprenörernas arbeten måste samordnas så att var och en får förutsättningar att utföra sitt arbete och hinna bli klara i tid innan nästa yrkesgrupp kan utföra sina arbeten.

Annonsplats

Planeringen av byggprojektet påbörjas i tidigt skede och sätter vissa ramar för entreprenaden och för upphandling av denna.

I planeringen  av en entreprenad ingår planering av arbetsplatsen:

  • tider när olika arbeten ska påbörjas respektive vara slutförd.
  • bemanning på arbetsplatsen t.ex. antal personer per yrkesgrupp under olika perioder.
  • leveranser, mottagning och lagring av material.
  • bodar och placering av bodar.
  • maskiner och utrustning.

Byggentreprenörens planering blir sen efterhand alltmer detaljerad sedan arbetena påbörjats och bygget fortskrider.

Löpande uppdatering av planerna

Planeringen utmynnar i tid- och resursplaner samt arbetsplatsdisposition med bl.a. materiallogistik samt arbetsmiljöplan. Dessa planer är en form av levande styrdokument under utförandet (entreprenaden) och behöver hållas aktuella om de ska fylla sin funktion.

Annonsplats

Planerna som tas fram behöver kontinuerligt uppdateras för att korrigeras eller för att och göras mer detaljerad efterhand som entreprenören har bättre kontroll över förutsättningarna och alla beslut är tagna.

Att under hela projektet följa upp och uppdatera planering är viktigt.

Läs mer

Annonsplats