I bygg- och anläggningsprojektens tidiga skede utvecklas projektidén, bygglov och andra tillstånd söks och grundläggande beslut som styr utformning och budget för projektet tas.

Projektörer och byggare upplever många gånger att de kommer in för sent i processen. Anledning till detta kan vara tillämpning av lagen om offentlig upphandling och kanske även en tradition som lever kvar från den tid produktionsmetoderna och projektorganisationerna var mindre komplexa än de är idag?

Om den kompetens och erfarenhet som finns hos konsulter och entreprenörer inte tas tillvara i den tidiga planeringen är risken att det uppstår onödiga hinder och problem som måste lösas senare i projektet.


=> Logga in för alla artiklar om byggprocessens tidiga skede, vem är byggherren, vad är PBL och byggsamråd mm  eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel