Tidigt skede

I bygg- och anläggningsprojektens tidiga skede utvecklas projektidén, bygglov och andra tillstånd söks och grundläggande beslut som styr utformning och budget för projektet tas.

Projektörer och byggare upplever många gånger att de kommer in för sent i processen. Anledning till detta kan vara tillämpning av lagen om offentlig upphandling och kanske även en tradition som lever kvar från den tid produtionsmetoderna och projektorganisationerna var mindre komplexa än de är idag?

Om den kompetens och erfarenhet som finns hos konsulter och entreprenörer inte tas tillvara i den tidiga planeringen är risken att det uppstår onödiga hinder och problem som måste lösas senare i projektet.

Byggsamråd och kontrollplan

Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL Så här skriver Boverket på sin hemsida om: - Byggsamråd enligt PBL: "När ...
Läs Mer

Kontrollansvarig enligt PBL

Om kontrollansvar Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Tidigare benämning på denna roll var ...
Läs Mer

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det ...
Läs Mer

Byggherren – Vem är det?

Byggherren Byggherren är det den person eller företag som äger en fastighet som tar beslutet att bygga, riva eller bygga ...
Läs Mer

Webbplats om PBL

Boverkets webbplats med informatorn om Plan- och Bygglagens och hur den skall tillämpas: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
pbl

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!