Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöplan (AMP) tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker.

Arbetsmiljöplanen syftar till att se till att företaget och byggarbetsplatsen följer arbetsmiljölagstiftningen.

Annonsplats

Arbetsmiljöplanen ska användas under hela byggskedet för planering av en trygg och säker arbetsmiljö.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Målet med en god planering är att:

 • motverka olycksfall på grund av fall eller ras,
 • undvika att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks,
 • minimera exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Arbetsmiljöplanens innehåll

En arbetsmiljöplan ska innehålla:
 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Underlag för arbetsmiljöplanering

All planering av byggnadsarbetena bör ske med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt grunda sig på den riskbedömning och den arbetsmiljöplan som upprättats för att minimera risk för ohälsa eller olycksfall.

Exempel på planeringsunderlag:
 • Arbetsplatsens dispositionsplan (APD-plan) bör ta särskild hänsyn till riskerna och hur man skall förebygga dessa t ex för förbindelseleder mellan upplag, bodar och arbetsställe
  samt för transportanordningar. Man måste kunna röra sig på bygget på ett så säkert sätt som möjligt. Vägar för fordonstrafik ska dessutom separeras från leder för gående.
 • Tid- och resursplaner för bygg- och anläggningsprojekt skall göras så att olika aktiviteter och moment kan utföras på ett sätt så att risk för skador och olycksfall undviks.
Annonsplats

All planering av bygget skall utgå ifrån att arbetet skall kunna utföras på ett funktionellt och säkert sätt.

Läs mer: Särskilda risker

Implementering av arbetsmiljöplan

Även om arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen kan förståelse(!), efterlevnad och implementering i det praktiska arbete behöva säkerställas. Arbetsberedningar inför olika arbeten och etapper kan bidra till att arbetsmiljöplanen implementeras så att alla

 • förstått vad som gäller, vilka arbeten som pågår och vilka risker dessa innebär
 • vet hur de konkret kan utföra sina respektive arbeten utan att riskera sin egen eller andras säkerhet.

Läs mer: Om arbetsberedning

Annonsplats