Betonggjutning på plats

Betong kan gjutas på fabrik och levereras som färdiga byggelement till byggarbetsplatsen. Detta kallas Prefab. Detta avsnitt handlar främst om platsgjutning som innebär att betonggjutning sker på byggarbetsplatsen.

Principerna för platsgjutning är samma som vid gjutning i fabrik men där är arbetsförhållanden annorlunda och det finns möjlighet att använda andra hjälpmedel och låta betogen hållfasthetstillväxt ske undre mer kontrolllerade former, skyddat från väder och vind.

Annonsplats

Materialegenskaper – Betong

Planering och beställning av betong

Betongåtgången kan ofta beräknas  ett tidigt skede och leverantören förberedas på mängder och preliminära tider.

Det är svårt att i förväg exakt veta vilken dag och tidpunkt varje gjutning kan ske. Byggets tidplan kan ha förändrats under projektet men också väderleken kan påverka möjligheten att gjuta en viss dag.

Annonsplats

När alla förberedelser inför gjutningen är klara, armering och form på plats och personal och hjälpmedel finns tillgängligt, görs en beställning (avrop) av den betong som behövs för aktuell gjutning (etapp).

Det är viktigt att inte beställa för lite betong eftersom man inte vill ha oönskade gjutfogar. Hela gjutetappen måste avslutas samma dag. Över natten hinner annars betongen stelna.

Viktiga moment vid platsgjutning

Betongleverans och gjutning

Betong levereras nytillverkad och färsk – i bilar med roterande behållare – för att ballast och övriga beståndsdelar inte skall separera.

 • Väl framme på bygget är det viktigt att gjutningen kommer igång och kan fullbordas innan betongen hinner börja stelna.
 • Tillsatsmedel finns för att fördröja härdning men dessa kan ibland ha andra effekter som inte är önskvärda.

Från betongbilen pumpas betongen antingen direkt ut i gjutformen, t ex med hjälp av en betongränna eller via t ex betongbask och kran.

Stora gjutningar innebär ofta flera betongleveranser på rad för att att arbetet skall flyta på och hela etappen kunna avslutas samma dag.

 • Under gjutningen bearbetas betongen så att den fyller ut formen och ballastmaterialet inte separerar utan förblir jämnt fördelat i betongen.
 • Det är viktigt att  inga luftfickor uppstår t ex invid armeringen, eftersom det kan äventyra hållfastheten om betongen inte har full vidhäftning mot armeringsjärnen.
 • När gjutningen är klar utförs avjämning av betongytan om gjutningen avsett en platta eller ett bjälklag.

Arbetsmiljö och risker med betong

Hantering av armering, formbyggnad, betong  och även gjutning är ett tungt arbete.

Ergonomi

Med bra utrustning och hjälpmedel för bl a lyft och transport kan arbetet förenklas och risken för olyckor och skador förebyggas.  

Säkra Lyft

Särskilda risker

varningssymbol betong

Särskilda risker vid platsgjutning är bl a transporterna på arbetsplatsen, betongbilarna, förflyttning av betongen, risk för ras samt dålig ergonomi och risk för exponering för färsk betong som kan vara starkt frätande och irriterande för hud och ögon:

 • Undvik kontakt med färsk betong på huden!
 • Vid stänk i ögon finns risk för allvarlig ögonskada!

Personlig skyddsutrustning vid arbete med färsk betong:

 • Skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 • Heltäckande byxor (träs utanpå stövlar).
 • Vattentäta skyddshandskar.
 • Stövlar/skyddsskor

Om färsk betong kommit  i kontakt med ögon:

 • spola ögonen med rikligt med vatten
 • kontakta läkare (sjukvårdsupplysningen eller närmsta ögonklinik/ögon-akutmottagning)

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Härdning och hållfasthetstillväxt

Betongens härdning och hållfasthetstillväxt pågår under mycket lång tid – även efter att konstruktionen tagits i bruk. Under hela denna td finns risk för deformationer, vibrationer och annat som kan försämra den slutliga kvaliteten.

 • Det är viktigt att inte avforma innan tillräcklig hållfasthet uppnåtts i konstruktionen.
 • Det är också viktigt att lägga täta ytskikt eller på annat sätt täppa till betongens ytor innan materialet härdat och torkat ut tillräckligt.

Ibland tas nygjutna anläggningar, t ex vägbroar som normalt har en mycket hög belastning, i drift innan full hållfasthet uppnåtts. Detta innebär att viss trafik släpps och då finns ofta restriktioner kring vilken typ av fordon som får färdas på bron och vilken maxhastighet som gäller.  Detta för att undvika vibrationer, sättningar och försämrad vidhäftning mellan betongen beståndsdelar, ballast och armering.

Sprickbildning i betong

Annonsplats

Källor och länkar

Enklare gjutningsarbete (Weber)
Säker betongmottagning från pump (Skanska)
Betongutförande platta (Svensk Betong)
Viktiga moment vid platsgjutning
Säkra lyft

Annonsplats