Formbyggnad

Vid gjutning av betong behövs en gjutform som håller och formar betongmassan tills den stelnat (härdat). Under härdningsprocessen växer betongens hållfasthet successivt och i takt med att fukten avgår ur materialet.

Annonsplats

Stödjande och bärande formar för gjutning

Den enbart stödjande formens funktion är att hålla betongen på plats så att den inte rinner eller buktar ut under gjutning och härdning.

 • Stödjande form kan vara kantform vid platta på mark, vägg- och pelarform där ingen last skall tas upp ovanifrån.
 • En stödjande form kan behöva strävas av för att klara trycket (sidokrafterna) från betongen mot sidan. Annars är risken att den ger vika innan betongen härdat.
 • Väggformar som har två sidor förses med stag som håller ihop de båda sidorna av formarna.

Den bärande formen håller inte bara betongen på plats utan samverkar också med stomsystemet som byggs upp och de delar som formen vilar på.

 • Den bärande formen måste konstrueras för att klara att hålla betongmassans vikt under härdningsprocessen.
 • Innan betongen uppnått en viss hållfasthet behöver den bärande formen extra support, t ex en bjälklagsform som behöver extra stöd (stämp) underifrån.
 • Stämp placeras ut för att stötta underifrån.

Anledningen till att det för vissa byggdelar behövs en bärande form under byggtiden är att  den flytande betongmassan inte håller ihop och kan därför inte fördelar kraften/vikten på samma sätt som i en härdad platta.

 • Vikten fördelas inte i sidled i den lösare betongmassan utan det blir större kraft/vikt nedåt .
 • Betongmassan är dessutom något tyngre eftersom den har ett högre vatteninnehåll än den härdade betongen
Annonsplats

När betongen väl har härdat kommer den inte att rinna eller bukta ut. Vikten (krafterna) från den färdiga betongplattan, t ex bjälklag, kommer då också att fördelas mer i sidled och kunna tas upp av de permanenta upplagen, såsom väggar eller pelare.

Läs mer: Hållfasthet

Formtyper för betonggjutning

Det finns många olika typer av form för betonggjutning. Beroende på projektets förutsättningar väljs den typ av form som blir mest effektiv att hantera.

Traditionell form byggs med formelement och formplyfa, rivs och rengörs efter gjutning för att sedan byggas upp gen inför nästa gjutning.

 • Formelement som kan byggas upp och anpassas kan vara bra att välja om varje del som skall gjutas har olika utseende och storlek,
 • Det är viktigt att följa montageanvisningar samt att behandla ytan på formen så att den släpper från betongen när den skall tas bort

Formar kan också byggas med lösvirke, vilket är vanligt vid enklare gjutningar t ex av plattor på mark.

Klätterform av en typ av form som inte monteras ner och upp hela tiden utan kan ”klättra” uppåt. Inför nästa gjutetapp skjuts formen uppåt och ny betong kan hällas i. Detta är en formtyp som kan vara lämplig vid höghöjdsgjutning

Formar kan köpas färdiga. I projekt där flertalet gjutetapper har samma förutsättningar, t ex form och dimensioner, kan samma form användas utan att behöva byggas om varje gång. Detta kan gälla gjutning av pelardäck men också vd gjutning av bostäder där flertalet bjälklag och väggar har samma dimensioner.

Det finns även möjlighet att köpa specialtillverkade formar som är skräddarsydda till ett projekt. Detta kan spara tid i projektet och på arbetsplatsen.

De flesta betongformar kan användas vid flera gjutningar om man rengör och underhåller dem samt i övrigt följer instruktionerna. Undantag är engångsform och kvarsittande form:

Engångsform av lösvirke eller papp demonteras och kasseras, t ex för återvinning eller förbränning. Lösvirke kan ibland användas igen innan det kasseras.

Läs mer: Avfallshantering

Vissa formtyper är av kvarsittande typ. Kvarsittande form är en del i konstruktionen och samverkar med stomsytemet även sedan projektet är färdigbyggt. Exempel:

 • kvarsittande förtillverkad bjälklagsform.
 • kantelement, t ex av cellplast, vid gjutning av platta

Bygga en lågform

Formsättning

Gjutformen byggs ihop och monteras på arbetsplatsen, enligt anvisningar.

 • Avsträvning och/eller stämpning utförs
 • Formens ytan behandlas enligt anvisningar, t ex med formolja
 • Gjuthöjden mäts ut och markeras på formens sida (alt.används laser vd gjutning)
 • Innan väggformar dubblas måste armering, ingjutningsgods och eventuella genomföringar vara korrekt monterat och fixerat.

Kontrollera att allt är på plats samt att formen står rakt och är jämn och tätt monterad i fogar mellan formelement

Formstagning

Avformning efter gjutning

Med undantag för kvarsittande form skall alla gjutformar så småningom demonteras. Detta kallas avformning.

Avformning kan ske när tillräcklig hållfasthet är uppnådd. Det bör framgå av handlingarna hur detta fastställs, t ex genom att projektören angett hur lång tid som skall gå eller om tester behöver utföras.

Annonsplats

Tillräcklig hållfasthetstillväxt är den hållfasthetsnivå som föreskrivs och  då formens support inte längre behövs för att den gjutna byggdelen skall klara den belastning som den kommer att utsättas för, t ex under den fortsatta byggtiden.

Relaterat:

Platsgjutning med betong

Annonsplats