Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar

I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ett olika aktörer med olika ansvarsområden bl a:

 • Byggherren/beställaren
 • Entreprenören/uppdragstagaren
 • Arbetsgivaren
 • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS
 • Skyddsombud

roller o ansvar amiljo BI Bild: En säker arbetsplats (Sveriges Byggindustrier/Byggföretagen)

Annonsplats

Ansvarsfördelning

Ovanstående roller har ett ansvar i arbetsmiljölagstiftningen. Byggherren har det yttersta ansvaret för projektet och huvudentreprenören har ofta helhetsansvar för organisering och säkerhet på byggarbetsplatsen.

 • Projektledare, huvudentreprenör och byggplatsledning har alltid ansvar för att bedriva projektet på ett säkert sätt. De skall också se till att t ex BAS-U och skyddsombud kan utföra sina uppgifter.

BAS-P och -U samt skyddsombud har formella ansvarsområden i organisationen gällande information, kontroll uppföljning och rapportering vid risk för olycka.

Varje individ har dessutom ett personligt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet medan arbetsgivaren måste se till att det är möjligt för var och en att arbeta säkert och inte utsätta sig själv eller andra för risker. Läs mer: Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

 • Alla som medverkar i ett projekt även arbetstagarna har ansvar att ta reda på vad som gäller, att följa skyddsanvisningar och respektera dessa.

Byggherren och uppdragstagaren

Annonsplats

Byggherren ansvarar för att projektets alla aktörer samordnas på ett arbetsmiljövänligt sätt. Denne kan överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare,

Ett av byggherrens, eller utsedde uppdragstagarens, viktigaste ansvar är att utse en byggarbetsmiljösamordnare, BAS, för planering och projektering och en för utförandet av projektet.107 En BAS har i uppgift att samordna alla parter i planering och projektering och/eller utförandet.

Arbetsgivaren

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetstagarnas säkerhet,

”Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare.” Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren skall bl a:
 • bedriva sitt arbetsmiljöarbete utifrån gällande lagar och föreskrifter
 • ta fram en arbetsmiljöpolicy samt följa upp och förbättra företagets arbetsmiljö,
 • utse en organisation för arbetsmiljöarbetet och ta fram handlingsplaner och rutiner för arbetsmiljö.
 • vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall samt skapa arbetsförhållande som främjar en säker arbetsmiljö
 • försäkra sig om att arbetstagaren känner till riskerna och aktuella åtgärder
 • se till att arbetstagarna får information och utbildning för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
 • regelbundet undersöka arbetsförhållanden och risker
 • varje år göra en sammanställning av inträffade olycksfall och tillbud.

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS

En byggherre kan själv vara samordningsansvarig eller skriftligt överlåta det ansvaret till en uppdragstagare som måste utse en byggarbetsmiljösamordningsansvarig (BAS)

 • en för planering och projektering av byggnads och anläggningsarbete (BAS-P) samt
 • en för utförandet av arbetet (BAS-U).

BAS-U och BAS-P måste ha tillräcklig erfarenhet, kompetens och utbildning. BAS-P upprättar en Arbetsmiljöplan när så krävs.

BAS-U´s uppgifter är att bl a:
 • samordna alla företag på arbetsplatsen
 • se till att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar
 • genomföra eller låta genomföra alla revideringar och anpassningar av
 • se till att skyddsanordningar finns och används,
 • informera alla om arbetsmiljöplanen(AMP) och att se till så att alla på arbetsplatsen följer denna

Skyddsombud

Ett skyddsombud utses via den fackliga organisationen som arbetsgivaren har kollektivavtal med, t ex Byggnadsarbetareförbundet/Byggnads. Om företaget inte har ett kollektiv avtal så kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud. Skyddsombudets§ ansvar och befogenheter regleras bl a i arbetsmiljöförordningen.

Skyddsombudet skall bl a:
 • företräda sina arbetskamrater i frågor om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
 • planera rutiner tillsammans med platschefen eller arbetsledaren arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.
 • inspektera skyddsanordningar, säkerhetssystem och skyddsutrustning
 • föreslå åtgärder och förbättringar av arbetsmiljön
 • delta i skyddsronder
 • medverka vid utredning av arbetsolyckor
Skyddsombudet kan:
 • kräva åtgärder av arbetsgivaren för att få en tillfredsställande arbetsmiljö.
 • beordra arbetsstopp vid omedelbar eller allvarlig fara för arbetares liv

Efter ett sådant arbetsstopp inväntas sedan arbetsmiljöverkets inspektör och beslut om stoppet skall hävas och/eller vilka åtgärder som skall vidtas för att garantera säkerheten.

Annonsplats

Källor och länkar

Arbetsmiljöorganisation i byggbranschen
AMP Guiden
AFS 1999:03 – Byggnads- och anläggningsarbete
En säker arbetsplats – Din och min arbetsmiljö (Sveriges Byggindustrier/Byggföretagen)

Annonsplats