Ställningssäkerhet

Funktionella och säkra byggnadsställningar är A och O för ett effektivt byggnads- och montagearbete från ställningen.

Hur ställningen är utformad och infäst  kan vara avgörande för yrkesarbetarnas  säkerhet. Ansvar vid användning av ställningar är också viktigt att känna till.

Annonsplats
By HK Arun - Own work, CC BY-SA 3.0, (Wikimedia)

Uppförande av en bambuställning som ”hänger” på fasaden i Hong Kong. Foto: HK Arun (Wikimedia)

Under 1990-talet och framåt har olyckorna i samband med arbete på byggnadsställningar minskat avsevärt. Tidigare skedde  omkring 1000 ställningsolyckor per år.

Bidragande orsaker till minskningen av antalet ställningsrelaterade olyckor kan vara:
 • Höjda krav på säkerhetsrutiner inom bygg- och anläggningsbranschen generellt
 • Ökad utbildnings- och kompetensnivå inom ställningsbranschen

Fortfarande sker arbetsplatsolyckor från ställningar

Fortfarande sker ett par hundra olyckor varje år från ställning. Det handlar ofta om fall- eller rasolyckor.

Branschorganisationen STIB har låtit studera och kartlägga möjliga orsaker till dessa. Undersökningen utfördes  av KTH och omfattade intervjuer med drabbade vid 50 olika arbetsplatsolyckor som skett under senare år.

Väderlek och bristande rutiner är en orsak

Annonsplats

25 procent av olyckorna från ställning skall enligt  undersökningen ha berott på väderleken i första hand samt bristande rutiner för att hålla tillträdesleder fria från snö, is och frost.

Övriga olycksorsaker enligt utredningen:
 • trängsel på ställningsplanet
 • verktyg eller material som ligger i vägen
 • olämplig hantering eller användning av ställningen, t ex
  • en annan yrkeskategori och typ av arbete, än ställningen är anpassad för, utförs .
  • andra yrkesarbetare modifierar och tar bort delar från ställningen.

Förebyggande kommunikation

En bättre och tydligare kommunikationen mellan beställare och ställningsbyggare behövs.

Vid upphandlingen av ställningsentreprenaden måste beställarna ställa krav på såväl utformning och kompetens hos de företag och ställningsbyggare som skall resa ställningen.

Inbördes informationsutbyte mellan beställare och ställningsentreprenör är viktigt. Både i tidigt skede och under projektets gång.

Det är bra att från början komma överens om rutiner och ansvaret för att upprätthålla ett säkert arbete från ställning.


Checklista – kommunikation och beställning av ställning

 • Ska flera företag vara där, samtidigt eller efter varandra?
 • Vilket arbete ska göras, och är redskapen eller verktygen som ska användas tunga eller ohanterliga?
 • Vilka laster behöver den ta upp?
 • Behöver ni använda fler arbetsplan än ett samtidigt?
 • Hur bred ska ställningen vara?
 • Vilka tillträdesleder behövs?
 • Hur kan ställningen förankras?
 • Ska ställningen tjäna som upplag för väderskydd?

Uppföljning är nödvändigt för förbättringsarbetet

När en olycka skett kan man lära sig av den, men det är då för sent för den som redan drabbats.

För att kunna arbeta förebyggande krävs uppföljning av förekommande problem och brister, även av sådana brister som inte har lett till olycka.

Branschorganisationen STIB

När arbetsmiljöverket gör inspektioner rapporterar de allvarliga brister till STIB.

STIB önskar också få kontakt med skyddsombud för att ta del av deras erfarenheter kring byggnadsställningar.

Auktorisation av ställningsföretag

Ställningsföretag kan ansöka om auktorisation hos STIB.  Ansökan om förnyelse görs vartannat år. Beslut om auktorisationen görs av auktorisationsnämnd bestående av företrädare för beställarledet.

För auktoriserade företag gäller att anställda från företagsledare till arbetsledare och ställningsbyggare skall ha branschspecifika utbildningar som anordnas av STIB.
Läs mer: STIB_Auktorisation

Utbildningar för ställningsbyggare

Det sker ständiga kompetenshöjande insatser i ställningsbranschen.  STIB  anordnar både kurser för yrkesverksamma och kompletta yrkesutbildningar för ställningsbyggare.

Annonsplats

STIB´s utbildningsverksamhet vänder sig till såväl ställningsföretag och deras anställda som till beställare. Läs mer: STIB utbildning

Källor:

Arbetsolycksfall & Byggnadsställningar 2012 – 2014
Förebyggande arbete med ställningar (Arbetsmiljöverket)
Auktoriserade ställningsbyggare ökar säkerheten (Målarnas Facktidning)
Arbetsolycksfall & byggnadsställningar (KTH)
Så skadas du av ställningarna (Byggnadsarbetaren)


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats