Kommunikation med kund

Kunden kan vara en fastighetsförvaltare eller en fastighetsägare, byggare eller privatpersoner. Oavsett vilket så är kommunikationen särskilt viktig.

Ingen av dessa känner till förutsättningarna att utföra Ditt arbete lika bra som Du själv gör!

Annonsplats

Det är du – och inte din kund – som bäst vet vilka saker som bör kommuniceras i förväg!

Innan arbetet påbörjas

Tips för en god kommunikation med kunder:

Försök sätta dig in i kundens perspektiv när arbetet offereras och planeras. Då minskar risken för problem längre fram.

Utgå ifrån att varken kunden/beställaren – eller ens övriga yrkesarbetare – har just den specialkompetens och de erfarenheter som du själv har. Därför måste du styra upp kommunikationen – inte kunden.

Annonsplats

Ta ansvar för att allt – som du med din erfarenhet känner till – finns reglerat i kommunikation och avtal/överenskommelser med kund – dels före från början – dels efterhand som nya förutsättningar kan dyka upp.

Be kunden specificera t ex önskade material, produkter, leverantörer och måttsatta skisser om ritningar saknas.

Hjälp kunden vid behov att justera till mer realistiska utfröanden/mått/skisser samt med egnas förslag till leverantörer/produkter.

Ställ frågor för att försäkra dig om att du och din kund har samma förväntningar på arbetet och på resultatet! Hellre en fråga för mycket än en för lite…

Upprepa för din beställare det du själv uppfattar kring vad som skall göras – och hur det skall utföras –  och be denne bekräfta eller korrigera det du eventuellt missuppfattat.


Informera kunden omgående om något uppstår som förändrar dina förutsättningar, t ex tider eller kostnader. Det kan t.ex. vara dolda skador i konstruktionen eller att kunden ber om ändringar i det som ursprungligen avtalats.


Skriftliga överenskommelser

  • Även om du kommunicerar muntligen med din beställare så bör du se tillatt det din kommit överens finns skriftligt dokumenterat, t ex genom att skicka en uppdragsbekräftelse till beställaren via mail.
  • Försäkra dig om att beställaren mottagit ditt mail antingen genom läskvitto eller att du ber denne bekräfta innan du påbörjar jobbet.

Alla beslut och överenskommelser under arbetets gång bör du också bekräfta via mail till beställaren så att denne har chans att reagera om hen inte uppfattat det på samma sätt som du gör.

Under arbetets gång

Informera fortlöpande kunden om t ex avvikelser, tillbud eller risker/åtgärder, avstämning av tider. Informera gärna beställaren om läget också när allt flyter på som planerat!

Vid behov informeras även andra yrkesgrupper och grannar och pågående verksamheter.

Stäm av skriftligen, t ex via mail, alla ändrade förutsättningar och eventuella överenskommelser som gjorts angående ändrade priser, utförande eller tider.


Arbetsberedning är en metod där man tillsammans med de som berörs av arbetet, t ex anställda, beställare och ev grannar, går igenom och stämmer av då och då under arbetsprocessen,  t.ex.  problem som uppstått, samordning  med andra arbeten, arbetsmiljö och egenkontrollarbetet. Läs mer: Om arbetsberedning


Informera alla!

Informera alla som skall delta i eller som berörs om genomförandet, praktiska förutsättningar, tider, risker eller störningar mm.

Annonsplats

Respektera andra!

Respektera grannar och andra personers boende- och arbetsmiljö! Din arbetsplats kan också vara andras arbetsplats eller någons hem.

Läs mer:

Checklista för hantverkare

Planering och kommunikation för hanverkare
Annonsplats