Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF
 • Skapa förutsättningar för en effektiv
  produktion.
 • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
 • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
 • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
 • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Arbetsberedningens tre steg

Förberedelse – arbetsledningen samlar de underlag som skall gälla för arbetets genomförande och slutresultat. Detta kan vara bygghandlingar, projektspecifika krav, monteringsanvisningar samt lagstadgade krav och standarder. Andra underlag kan vara arbetsplatsens planering, APD-plan och AMP.

Genomförande – inför uppstart av arbetet av en specifik del i projektet går arbetsledning tillsammans med de som skall utföra arbete igenom varje moment och rutiner som skall gälla. Härvid finns möjlighet att aktivt medverka i detaljplanering och förebygga problem produktionen.

Annonsplats

Uppföljning – erfarenheter samlas in både under och efter arbetet. Det främst syftet brukar vara att samla erfarenheter föra att lära av dessa och utvecklas inför framtida projekt. Noggrann uppföljning och dokumentation under arbetes gång kan vid behov också tjäna som underlag vid felsökning och korrigeringar i efterhand samt vid diskussioner kring ansvar om något blivit fel.

Vad ingår vid arbetsberedning?

Arbetsberedning i byggprojekt
Klicka på bilden för att förstora den

Arbetsberedning innebär att arbetsledningen gå igenom förutsättningarna, såsom produktionsmetod, anslutande arbeten och entreprenader, material, hjälpmedel. logistik och säkerhet, tillsammans med de som skall utföra arbetet.

Arbetsberedning utförs för olika delarna av byggprojektet, t ex grundläggning, stomme, tak, fasad och stom-
komplettering.

Annonsplats

På webbsidan ByggAi.se finns exempel på arbetsberedning och arbetsinstruktioner för olika arbeten. Där finns också en blanketter och andra underlag som kan användas som underlag och hjälpmedel vid arbetsberedning.

Bild (till höger):
Exempel på frågor att ta upp vid arbetsberedning ur rapporten Arbetsberedning (SBUF).
Klicka på bilden för förstoring!

Kvalitetssäkring

Viktiga punkter för kvalitén  hos den färdiga byggdelen och slutprodukten är bl.a:

 • att kontrollera att föregående arbeten är korrekt utförda (Startvillkor)
 • en steg-för-steg-genomgång av arbetsmomenten som ingår i byggdelen samt att lyfta fram utföranden som kan kräva särskild fokus (Byggmetod)
 • att tillse att rätt utrustning och material finns på plats i rätt tid (Material och hjälpmedel)
 • att gå igenom hur arbetet skall samordnas och ansluta till övriga arbeten och entreprenader (Samordning)
 • att identifiera viktiga kvalitetskriterier, hur dessa skall säkerställas och kontrolleras samt verifieras under  processen (Kontrollpunkter)

Egenkontrollplan och dokumentation

Om det inte finns någon projektspecifik, detaljerad kontrollplan framtagen redan bör arbetsberedningen utmynna i en konkret sådan samt instruktioner kring hur kritiska utföranden skall verifieras och ev dokumenteras.

Annonsplats

Kvalitetssäkring – en liten insats mot stora fel

Läs mer:

Vad är KMA?

Annonsplats