Planering och kommunikation för hantverkare

Även när det finns en utförlig beställning, bygghandlingar/ritningar för  ett uppdrag krävs en god kommunikation med kunden för att undvika missförstånd, problem och tvister mellan hanverkaren och kunden.

Ett problem med kommunikationen mellan hantverkare och kund kan bland annat vara olika kunskap och därmed kanske också olika förväntningar. Genom tydlighet i kommunikationen med kunden kan du som hanttverkare förebygga missförstånd, vilket många konfliker beror på.

Annonsplats

God planering är en förutsättning för att kunna skapa trygghet för din kund och för att kunna informera kunden om förutsättningarna – i förväg (inte när det är för sent).

Med god planering och samordning av dina uppdrag kan du också undvika problem att följa utlovade tider!

Kommunikationen tränas upp

Kommunikation är i sig ett svårt ”hantverk” att bemästra. De hantverkare som anstränger sig och lär sig av sina erfarenheter kan bli duktiga och förhoppningsvis få  många nöjda kunder. Hemligheten är bl a lyssna, förstå och förklara det kunden inte förstår.

Annonsplats

Det är viktigt att  stämma av detaljer kring hantverks- och montagearbeten innan avtal görs (om det inte är tillräckligt tydligt i förfrågningsunderlagen) och innan arbetet påbörjas samt ofta under arbetets gång. Sedan ritningarna togs fram och sedan projektet startade kan  förutsättningar ha förändrats.

Efterhand kommer du antagligen att lära dig vilka de vanligaste missarna i kommunikationen med kunderna är och kan undvika dessa i framtida uppdrag.

Kommunikation med kund

Kunden kan vara en fastighetsförvaltare eller en fastighetsägare, byggare eller privatpersoner. Oavsett vilket så är kommunikationen särskilt viktig. Ingen av dessa känner till förutsättningarna att utföra ditt arbete lika bra som du själv gör

Tips för en god kommunikation kunder:

Försök sätta dig in i kundens perspektiv när arbetet offereras och planeras. Då minskar risken för problem längre fram.

Utgå ifrån att varken kunden/beställaren – eller ens övriga yrkesarbetare – har just den specialkompetens och de erfarenheter som du själv har.

Ställ frågor för att försäkra dig om att du och din kund har samma förväntningar på arbetet och på resultatet! Hellre en fråga för mycket än en för lite…

Upprepa för din beställare det du själv uppfattar kring vad som skall göras – och hur det skall utföras –  och be denne bekräfta eller korrigera det du eventuellt missuppfattat.

Viktigt med skriftliga överenskommelser

  • Även om du kommunicerar muntligen med din beställare så bör du se tillatt det din kommit överens finns skriftligt dokumenterat, t ex genom att skicka en uppdragsbekräftelse till beställaren via mail.
  • Försäkra dig om att beställaren mottagit ditt mail antingen genom läskvitto eller att du ber denne bekräfta innan du påbörjar jobbet.

Alla beslut och överenskommelser under arbetets gång bör du också bekräfta via mail till beställaren så att denne har chans att reagera om hen inte uppfattat det på samma sätt som du gör.

Informera


Informera alla som skall delta i eller som berörs om genomförandet, praktiska förutsättningar, tider, risker eller störningar mm.


Under arbetets gång

Informera fortlöpande kunden om t ex avvikelser, tillbud eller risker/åtgärder, avstämning av tider. Informera gärna beställaren om läget också när allt flyter på som planerat!

Vid behov informeras även andra yrkesgrupper och grannar och pågående verksamheter.


Arbetsberedning är en metod där man tillsammans med de som berörs av arbetet, t ex anställda, beställare och ev grannar, går igenom och stämmer av då och då under arbetsprocessen,  t.ex.  problem som uppstått, samordning  med andra arbeten, arbetsmiljö och egenkontrollarbetet. Läs mer: Om arbetsberedning


Respektera!

Respektera grannar och andra personers boende- och arbetsmiljö!

Annonsplats

Din arbetsplats kan vara andras arbetsplats eller bostad.

Läs mer:

Checklista för hantverkare

Annonsplats