BIM – en flerdimensionell metod

Ordet BIM är populärt att använda inom byggsektorn, ibland utan att ge någon klar bild av vad det innebär i praktiken.
Här följer ett försök att översiktligt förklara vad BIM är – eller kan vara. 

Annonsplats

BIM kan ses som både en arbetsmetod och ett virtuellt redskap för bl a visualisering, planering, samordning och beräkning.

BIM är en förkortning för Building Information Modelling (Byggnadsinformationsmodellering). På engelska finns en variant som används ibland Building Information Management, vilket torde ha fokus på processen, styrning och produktion, dvs inte enbart på designen.

BIM är en multidimensionell modell

De stora CAD-aktörerna avser ibland 3D-modelleringen av byggnader. En 3D-modell kan vara en volym eller ytor som saknar datainformation, medan en BIM-modell eller som den även kallas för en objektsbaserad modell är en tredimensionell ”3D” modell med datainformation. Exempelvis fabrikat, typ, flöde, tryckfall och har en unik ID, det möjliggör beräkningar och mängdning.
Källa: Wikipedia

För visualisering används tre dimensioner x,y,z. Den fjärde dimensionen i BIM är tiden och den femte kostnaderna. Läs mer om fler möjliga  dimensioner i BIM på den danska sajten: BIM Byen.

För en byggnadsinformationsmodell gäller följande:

• modellen består av objekt (ex. vägg, fönster, VA-ledning, vägprofil)

• objekten kläs med egenskaper (ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper)

• relationer skapas mellan objekten (ex. dörr till vägg, vägg till bjälklag, väggar till rum)

• ur modellen skapas olika ”vyer” (ex. ritningar, tidplaner, kostnadskalkyler, energisimuleringar, materiallistor, och rumsytor)
Källa: Tyrens.se

Annonsplats

Idag har byggbolagen börjat använda BIM för bl a:
• visualisering av tidplan och montageordning (4D-modellering)
• mängdavtagning och kostnadsestimering (5D-modellering)

Det finns många olika datorprogramvaror att välja när man arbetar med BIM t ex:
  • ArchiCAD
  • Autodesk
  • Tekla

Ett vanligt missförstånd är dock att BIM uppfattas som en programvara. Vid en BIM-baserad arbetsmetodik använder man sig av olika objektsbaserade datorapplikationer som kan utbyta information. Exempel:

Applikation Utvecklare Användningsområde Delbransch
Novapoint Vianova Projektering/modellering Anläggning
InRails Bentley Projektering/modellering Anläggning
InRoads Bentley Projektering/modellering Anläggning
AutoCAD
Civil 3D
Autodesk Projektering/modellering Anläggning
Geosecma Esri S-Group GIS-analyser Anläggning
Revit Autodesk Projektering/modellering Byggnader
Tekla Tekla Projektering/modellering Byggnader
Inventor Autodesk Projektering/modellering Byggnader
SolidWorks Dassault Systèmes SolidWorks Corp Projektering/modellering Byggnader
NavisWorks Autodesk Samverkan Byggnader/
anläggningar
Odeon Odeon A/S Akustik Byggnader
FEM-Design Strusoft Statiska beräkningar Byggnader
SAP/ETABS Computers & Structures INC Statiska beräkningar Byggnader
Robot Autodesk Statiska beräkningar Byggnader
VIP+ Strusoft Energiberäkning Byggnader
Bidcon Consultec Kalkylering Byggnader/
anläggningar
Källa: Tyrens

Det finns en uppsjö av informationsfilmer kring användning av olika program för BIM. Mycket går att hitta på YouTube.

BIM som arbetsmetod

BIM som arbetsmetod går ut på att ta fram en virtuell modell av t ex ett byggprojekt. Visualisering kan göras i olika snitt och under olika skeden av byggprojektet. Eventuella samordningskrockar kan upptäckas innan det är för sent och revideringar föras in efter hand. Rätt använd kan arbetsmetoden BIM undvika informationsglapp under byggprocessen. Den är dock den mänskliga faktorn som styr och påverkar så att metoden fungerar fullt ut!

BIM kan användas under byggnadens livscykel

En BIM-modell kan alltså samla och strukturera information att använda under olika skeden och för olika ändamål under byggprocessen. Alltifrån visualisering av armeringsjärn och rördragningar till mängdning och planering av arbetsplatsens disposition (APD).

BIM ersätter inte den mänskliga faktorn!

Lagringen av information medför att modellen kan användas under byggnadens hela livscykel, dvs även under förvaltningen av en byggnad, för drift- och underhåll, ombyggnader och injustering av olika system. Allt detta förutsätter naturligtvis att BIM modellen är uppdaterad till relationshandlingsnivå efter projektets slut samt alla nya data och uppgifter kring åtgärder och förändringar under förvaltningskedet också samlas och läggs in i modellen!

Så här beskrivs BIM modellen i svenska Wikipedia:
 • BIM-modellen kan beskrivas som en virtuell prototyp.
 • En BIM-modell består av en objektsbaserad, digital representation av de ingående komponenterna.
 • En BIM-modell kan även kallas för en objektsbaserad modell (tredimensionell ”3D” modell med datainformation)
 • Resultatet av en BIM-modell är en virtuell prototyp som kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt.
 • Objektet i BIM-modellen är unik individ som tilldelas ett ID.

BIM modellen är objektsbaserad

Användning av BIM kräver också kompetens och kommunikationsförmåga i projektet så att alla är med och kan hantera och tolka verktyget. En del i denna kompetens innebär att kunna skilja mellan traditionell och objektsbaserad projektering/planering. En BIM modell byggs av och baseras nämligen på just objekt (mer om detta längre fram!)

Andra BIM-relaterade begrepp är VDC (Virtual Design and Construction) och AR (Augmented reality – ”Förstärkt verklighet”)

Bild 6
BIM och arbetsplatsens distribution (Veidekke)

Moderna verktyg kräver nya synsätt och ny kompetens

Fördelarna med BIM anges vara att det sparar både tid, pengar och material i byggsektorn. Även bättre arbetsmiljö och säkerhet och minskade utsläpp av koldioxid har omnämns som några av fördelarna med användning av BIM i byggprojekten.

Det har varit svårt att hitta någon som påtalar eventuella nackdelar med BIM i byggprocessen. Eftersom det ytterst är människor som både programmerar och använder verktyget samt lägger in objektsdata som används så bör det rimligtvis också finnas baksidor eller risker med metoden. Data som läggs in måste ju vara korrekt angiven samt inlagd vid rätt tidpunkt – precis som i alla annan planering och projektering. I annat fall kan output bli direkt vilseledande och i värsta fall kan många av fördelarna med ett datorstött verktyg som BIM gå förlorade.

Läs mer

Virtual Design and Construction i verkligheten

Källor och länkar

BIM i praktiken

Annonsplats

BIM för yrkesarbetare

.

Annonsplats