Vad är validering?

Bedömning av kompetens

Syftet med validering är att den som saknar intyg, betyg eller yrkesbevis skall kunna få sina kunskaper och erfarenheter bekräftade och dokumenterade i enlighet med de krav branschen ställer för olika yrken och lönenivåer.

Annonsplats

För den enskilde innebär en validering t ex att kunna få ett arbete inom byggbranschen eller för de som redan arbetar i branschen att kunna höja sin lönenivå, byta arbetsgivare eller kunna verifiera sin kompetens vid eventuell arbetslöshet.

Byggindustrins arbete med validering fokuserar därför på att i första hand erkänna dokumenterade utbildningar och yrkeserfarenhet – och i andra hand genom praktiska och teoretiska tester. Flera av dem som valideras i Sverige har utländsk bakgrund. En del nöjer sig med en översiktlig kompetensbedömning eftersom det ofta räcker för att skaffa sig ett arbete.

Vanliga anledningen till att en byggnadsarbetare vill validera sin kompetens brukar vara:

  • Att kvalificera sig för ett arbete i på den svenska byggmarknaden
  • Att få ett svenskt yrkesbevis
  • Att få ”rätt” lön
Annonsplats

En validering kan innebära att:

  • jämföra, t ex en dokumenterad utländsk utbildning och andra dokument om yrkeserfarenhet och värdera detta i förhållande till de svenska förhållanden och utbildningsnivåer.
  • testa personer utan utbildning men med lång bakgrund i byggbranschen eller med en äldre byggutbildning och dokumentera faktiska kvalifikationer.
  • säkerställa att yrkesarbetare som arbetar tillfälligt i Sverige har kompetens inom de säkerhetskriterier som gäller för att få arbeta på en svensk byggarbetsplats.

Valideringar kan utmynna i olika resultat t ex:

  • Ett svenskt yrkesbevis – t ex för byggnadsarbetare med många års yrkeserfarenhet inom den svenska byggbranschen. För att få ett svenskt yrkesbevis krävs att ett kompetensprov avläggs. Provet är på svenska.
  • Erkännandeintyg av validandens utbildningsdokument och/eller dokumenterat arbete inom bygg – t ex för utländska byggnadsarbetare.
  • Valideringsintyg – för alla som genomgått validering och behöver komplettera men som saknar anställning när validering görs.
  • Kompletterande utbildning – för den som har arbetsgivare och arbete i Sverige och om valideringen visar att det finns brister i kompetensen som skall kompenseras under den fortsatta lärlingstiden.

Validering för vem?

Nyttan med validering av yrkesarbetarens kvalifikationer kan ur arbetsgivarens perspektiv vara att kartlägga kompetenserna i företaget. Många arbetsgivare anser sig redan känna till sina anställdas kvalifikationer och potential. Att ge tjänstledigt för validering är både en praktisk fråga och en kostnadsfråga för såväl den anställde som arbetsgivaren och som måste vägas mot nyttan.

Annonsplats

Inte alla som har arbete men saknar yrkesbevis har intresse av att få validera sin kompetens. Ett exempel på detta var när företaget NCC erbjöd några anställda anläggningsarbetare utan yrkesbevis att validera sin kompetens. Några antog erbjudandet men inte alla. Samtliga var redan fullbetalda och arbetade sedan många år i företaget.

Validering har blivit mer aktuellt för arbetskraft som har sin utbildning eller yrkeserfarenhet i annat land. En del i valideringsprocessen kan då vara att kontrollera intyg på utbildning och arbete i annat land. Utländska arbetare kan behöva komplettera med kunskaper som rör t ex säkerhetsfrågor på en arbetsplats.

Annonsplats