BIM är framtungt

En studie har utförts vid LTH i syfte att studera samarbetsformerna vid användning av BIM. I studien jämförs två olika projekt Kristianstad Arena respektive Sutter Medical Center. Fasta tas på hur bland annat samarbets- och avtalsformerna påverkat nyttiggörandet av BIM i processen samt hur BIM används i entreprenaden.

Studien konstaterar att arbetet med BIM är en framtung arbetsprocess med många fördelar längre fram i projektet och under produktionen. Man påpekar även riskerna i det snabba och för alla tillgängliga informationsflödena. En nackdel var att det involverade inte visste om informationen de fick upp var den slutgiltiga vilket skapade osäkerhet kring användning av informationen från BIM-modellen.

Annonsplats

I LTH-rapporten lyfts också faktorer som ”den allmänna mognaden för tekniken”

Den övergripande frågan i studien var hur samarbetsformen kan stödja användandet av BIM samt hur BIM kan stödja arbetet i samverkansformen. Upprättandet av ett gemensamt projektkontoret visade sig i studien vara den komponent som hade störst inverkan på BIM-användningen.

I rapporten rekommenderas följande:
 • Mer samarbetspräglade byggprocesser bör användas för att få ut maximal nytta av BIM.
 • Kolla på parternas BIM-erfarenheter vid anbudsvärdering, ha arbetssättet för BIM i åtanke redan i detta skede.
 • Formulera mål kring BIM i projektet.
 • Se till att alla tjänar på att arbeta med BIM.
 • Formulera en gemensam plan för BIM-arbetet i projektet bland projektdeltagarna.
 • Vidta åtgärder för att skapa ett sammansvetsat projektteam.
 • Prova gemensamt projektkontor, lämpligast i ett större projekt, även om de nyttjas bara några dagar i veckan.
I de studerade projekten användes BIM även i byggprocessen för:
 • Kollisionskontroll
 • Mängdning
 • Visualisering
 • Kostnadsberäkning
 • Utsättning
 • Håltagningar
 • Ritningsunderlag
 • Tidplanering
 • Verifiering av utföranden

 För mer information och egen tolkning av studien hänvisas till rapporten som finns i länklistan nedan.

Framförhållning är (som vanligt) A och O

Annonsplats

En SBUF-rapport av Skanska påvisar behovet av framförhållning i arbetsprocessen med BIM och vikten av att fastställa rätt detaljeringsnivå och kriterier inför projekteringen om entreprenören skall kunna använda informationen i BIM-modellen effektivt för t ex mängdavtagning. Rapporten finns i länklistan nedan.

Annonsplats

Byggipedias egna spontana slutsatser är att det viktigt att lägga resurser och samarbeta med produktionen i tidigt skede – för att utveckla kunskapen och tekniken att fungera effektivt och smidigt. Kommunikationen är minst lika viktig i BIM-projekt som i traditionella  byggprojekt – om inte viktigare!?! Ny teknik och mängden av programvaror som skall hanteras torde också ställa krav på projektmedverkan, kompetens, styrning och kommunikation. En spontan fråga är:  Hur fungerar återkopplingen till BIM vid ändringar som görs på arbetsplatsen?

Viktigt är att det genomförs dokumenterade projekt som branschen kan lära sig av!

Det skall bli mycket intressant att följa utvecklingen kring BIM som arbetsredskap i byggprocessen!

Källor och länkar:

 • BIM och samarbete – En studie över användandet av BIM i mer integrerat projekteringsarbete
 • DETALJERINGSNIVÅ I BIM (Skanska/SBUF) – om detaljeringsnivå och kommunikationsbehovet i BIM-processen för att effektivt uttnyttjande av BIM-modeller vid t ex mängdning
 • Fastställda detaljeringsnivåer kan ge ökad nytta av BIM (Infoblad, OpenBIM)
 • Bärbar dator och Ipad ökar praktisk användning av BIM (Infoblad, OpenBIM)

Alla som har erfarenhet av användning av BIM i byggprocessen – ombeds att höra av sig: info@byggipedia.se.

Annonsplats