Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika
grad på arbetsplatsen:
 • I vissa fall görs endast en grovsortering innan borttransport.
 • I andra fall görs en mer noggrann sortering på plats, t ex sortering av hela och skadade tegelstenar.

Materialet kan t ex sorteras på sorteringsband väderskyddat i tält.

Bearbetning av rivningsmaterial vid selektiv rivning

Bearbetning av material kan göras på arbetsplatsen, t ex betongkrossning och träflisning i mobila anläggningar.

Annonsplats
 • Detta ger färre borttransporter genom reducerade volymer och gör det möjligt att t ex använda betongkross på plats som fyllnad.
 • Mobila krossar och flismaskiner kräver dock utrymme.

Mobila anläggningar för bearbetning av rivningsmaterial bör placeras där de orsakar minst störning – så långt ifrån byggnader och grannar men så att det bearbetade materialet blir lättåtkomligt för borttransport.

Finbearbetning av virke, t ex spikrensning, bör väderskyddas, antingen genom att den genomförs i delar av byggnaden som ännu inte rivits eller i tält.

Lagring av rivningsmaterial

Materialupplag bör planeras utifrån när och var olika materialslag rivs ut, om materialet måste väder- eller stöldskyddas samt hur och när det hämtas för borttransport.

 • Det måste ges tydliga anvisningar om hur de olika materialen skall lagras hanteras och sorteras.
 • Tillfälliga upplag i och runt byggnaden kan behövas i väntan på
  sortering/bearbetning om detta sker på plats. Detta gäller exempelvis vid
  rivning av tegelhus där murarna välts och sten plockas manuellt.
Annonsplats

Lagring av riskmaterial bör göras på ett avskilt ställe och säkras enligt gällande föreskrifter.

 • Vid hantering av kemikalier behövs särskilda varningstexter i syfte att undvika hälso- och olycksrisker.

Material för återvinning sorteras i olika containrar eller andra behållare.

 • Om det är dåligt med utrymme runt byggnaden kan det vara effektivast att riva ett material åt gången så att bara en container behövs på plats.
 • Det är viktigt att de olika containerbehållarna är ordentligt märkta med anvisningar om sortering för att förhindra att material hamnar i fel container.

Uppställning av hjälpmedel och containrar

Maskiner och kranar måste ges tillräckligt med plats för framkörsel, uppställning och utförande av arbete.

Containeruppställningen planeras med hänsyn till när de olika materialen sorteras ur byggnaden.

Containrarna placeras så att de finns nära rivningsstället, t ex under öppning i fasad där materialet släpps ned. Det kan vara nödvändigt att hägna in området runt en sådan container – av säkerhetsskäl.

Läs mer:

Avfallshantering – hjälpmedel

Selektiv rivning

Annonsplats