Kategoriarkiv: Grundläggning

Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.

Förberedelser inför grundläggning med tillhörande markarbeten kan bl a vara geoteknisk undersökning av markförhållanden, utsättning och schaktning, grundförstärkning, dränering och utfyllnad samt arbeten rörande installationer i mark.

Undersök följande inför beslut om grundläggningsmetod:
  • Markens hållfasthet och struktur, t ex dränerande egenskaper
  • Risk för tjäle
  • Grundvattennivå
  • Kartlägga nedgrävda befintliga ledningar för t ex el, tele, vatten eller gas

Fortsätt läsa Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Grundkonstruktioner

Platta på mark

Platta på mark är en vanlig grundläggningsform för framförallt småhus och lämpar sig bl a på sandig, tjälfri mark. Platta på mark består av armerad platsgjuten betong som samverkar med byggnaden bärande stomsystem. Tyngden från tak och byggnadsstomme fördelas nedåt via betongplattan ner till undergrunden.

Innan plattan kan gjutas skall grunden förberetts med dränering och rör i mark. Platta på mark kan sedan gjutas efter det att armering och ingjutningsgods lagts på plats. Värmerör och värmegolv är exempel på installationer som kan gjutas in i grundplattan.

Fortsätt läsa Grundkonstruktioner

Dränering – Grund

Regnvatten och dagvatten skall ledas bort från husets tak och husgrunden. Marken runt huset bör luta bort från huset.

Dränering underplatta

Ett dränerande lager läggs ut under grundplattan. Eventuellt kan ett enda isoleringsskikt som fungerar både isolerande och dränerande läggas under plattan. Makadamen måste kombineras med t ex cellplast eller annan markisoleringsskiva.

Geotextil kan läggas under det dränerande och kapillärbrytande skiktet för att förhindrar finkorninga material att tränga upp och försämra dräneringsegenskaperna.

Fortsätt läsa Dränering – Grund