Ytterväggar och funktionskrav

Icke-bärande ytterväggar, s k utfackningsväggar, består ofta av en flerskiktskonstruktion med flera material som kompletterar varandra funktionsmässigt. Även brand- och ljudkrav beaktas vid konstruktionen av ytterväggen.

Exempel på ytterväggsskikt och funktioner:
  • Värmeisolering = skivor/mattor av sten, glasull, cellplast eller cellulosa. Värmeisoleringsförmågan i ett hus definieras som byggnadens U-värde och är ett mått på hur stora värmeförlusterna är.
  • Ljudisolering – Isoleringen har samtidigt en ljudisolerande funktion.
  • Vindspärr av skivor eller folie. Skall eliminera värmeförluster genom drag i konstruktionen. Den placeras i yttre delen av konstruktionen.
  • Ångspärr av plastfolie som monteras med dubbelhäftande tejp eller med häftpistol med viss typ av klamrar. Denna skall förhindra att fuktig inomhusluft skall tränga ut och kondensera i väggens kallare yttre delar.
  • Invändiga väggskivor i ett eller två lager.

Materialen i ytterväggar som byggs idag bärs ofta av en regelstomme.

Annonsplats

Vanliga isoleringsmaterial i ytterväggar är stenull, glasull och cellplast som monteras i form av hela isoleringsskivor eller -mattor. Sprutisolering i form av lösullsisolering förekommer.

Ytterväggar av t ex lättbetong kan vara massiva där insidan av väggen, putsas, spacklas och målas. Eldragning ”spåras” in i lättbetongväggen.

En lättbetongvägg kan också vara en sandwich-konstruktion där insidan utgörs av en annan typ av konstruktion t.ex. reglar och gips.

Insida regelyttervägg

Annonsplats

Insida yttervägg är en del av hela väggkonstruktionen.

Innan isolering, ångspärr och ytskikt monteras måste eventuella installationer, dvs rör och kanaler förläggas i väggen.

Insida massiv yttervägg

Vid ytterväggar som är massiva är väggkonstruktionen ett enda material, exempelvis lättbetong. Då spacklas och målas eller putsas insidan på väggen direkt.

Det finns även ytterväggskonstruktioner som består av ett enda homogent skikt, där insida yttervägg är av samma material som den bärande konstruktionen.

Kvalitets- och funktionskrav

Felaktigt/fuktigt material eller slarvigt utförande kan förstöra ytterväggens funktion som klimatskal och ge upphov till mögel, missfärgningar, ljudbryggor och köldbryggor.

När varm inomhusluft tränger ut genom ytterväggskonstruktionen på vintern finns det risk för kondens mot väggens yttre kallare ytor. Beroende av ytterväggskonstruktion utformning och ingående materia kan denna finnas risk för kondens. Användning av ångspärr på insidan är vanligt för att undvika kondens i väggen.

Annonsplats

Brand– och ljudkrav påverkar också konstruktionen och de olika materialskiktens tjocklek och täthet.

Syllisolering är en fukt- och ljud-spärr som används för att täta mellan ytterväggskonstruktionen och plattan; grundkonstruktion eller bjälklaget.

Annonsplats