Om mögel och hälsoeffekter

BETSI´s undersökningen bedömer att

  • cirka 30 procent av småhusen och ungefär 15 procent av övriga byggnader har mögelpåväxt som kan ha betydelse för inomhusmiljön. m
  • mögel förekommer i ett stort antal byggnader i källare, uteluftsventilerade krypgrunder och vindar.

Annonsplats

Hälsoeffekter av mögel

Inandning av mögelceller, delar av mögelceller eller sporer kan ge upphov till flera olika medicinska effekter.

  • Allergier mot mögel (ovanligt)
  • Inflammation i luftvägarna (vanligt).
  • Symptomen kan vara irritation i luftvägarna, hosta och klåda, ibland även ledvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter då inflammation kan spridas till andra delar av kroppen.
  • Lungskador (se nedan)

Även om du inte längre utsätts för mögel kan besvär kvarstå under många år liksom överkänslighet mot lukter.

Skador på lungorna

Om du utsätts för mycket höga mängder mögelceller, t ex i yrkeslivet, kan en allvarlig inflammation med granulom i lungan utvecklas s k lantbrukarlunga. En annan allvarlig lungsjukdom (sarkoidos) misstänks kunna förorsakas av mögelexponering.

Annonsplats

Hur farlig är exponering för mögel?

  • Vid hög och långvarig exponering är mögel skadligt för människor – särskilt farligt är det i samband med nedsatt immunförsvar.
  • Även vid kortvarig exponeringen kan skada skall uppstå. Lokal tillväxt av mögelceller kan förkomma på huden hos människor!
  • Vissa mögelsorter bildar toxiner (gifter) som kan skada lever och centrala nervsystemet.
  • Mögelceller förekommer dessutom ofta tillsammans med olika bakterier som i sig är bärare av starkt inflammatoriska ämnen!

Källor och länkar

Annonsplats

http://www.svenskahusdoktorn.se/moegel
http://www.biofact.se/reports/pdf/Mould%20indoor.pdf
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Mogelgifter/
Så mår våra hus (BETSI/Boverket)

ROTbloggen

Annonsplats