Regelstommar

Träregelkonstruktioner

Trä är ett vanligt stombyggnadsmaterial i såväl i nya som i äldre hus. I äldre hus kan de bärande väggarna utgöras av massiva träväggar, t ex timmerstockar.

I modernare hus är det vanligt med träregelväggar både som bärande och icke-bärande väggar.
  • Konstruktionsvirke, s k K-virke, förekommer i fyra hållfasthetsklasser.
  • Vilket konstruktionsvirke som skall användas anges på konstruktionsritning.
  • K-virket är uppmärkt med angiven brotthållfasthet, tjocklek i mm. samt namn på trävarufirman och virkessorterare.
  • Virkesklass G4-0 – G4-2 (tidigare III – V) är lämpligt som konstruktionsvirke.
Ibland måste virket i byggnader skyddas mot skadeinsekter och fukt

De mest känsliga/utsatta träkonstruktionerna bestrykes med träskyddsmedel eller köps tryckimpregnerat.

Annonsplats

Impregneringsmedel bör dock undvikas i inomhuskonstruktioner – men behövs ibland i syll och/eller takstolar.

Stålregelkonstruktioner

Inom lättbyggnadstekniken har det blivit allt vanligare med stålstommar av tunnplåt. Vid tillverkning valsas stålet till för olika profiler för att passa olika byggnadsändamål.

Vanligtvis byggs plåtstommen direkt på arbetsplatsen:
  • En stålregelvägg byggs upp som en traditionell träregelvägg med plåtprofiler monterade i plåtskenor längs golv och tak.
  • I ytterväggar används särskilda ytterväggsreglar.

Bjälklagselement av tunnplåt

Annonsplats

Bjälklagselement av tunnplåt består av skivbeklädnad, profilerade plåtbalkar som stomme och som primärbärverk.

Skenor och läkt utgör sekundärbärverk för montering av isolering och skivbeklädnad.

Bjälklagen byggs med lättbalkar – upplagt eller inhängt – kombinerat med någon form av skivmaterial.

Plåt respektive trä ger byggdelen olika egenskaper

Valet mellan plåt- respektive träreglar kan bero på inköpspris, tillgång eller logistik men långsiktigt kan det beror på vilka egenskaper man vill att bärverket ska ha.

Fördelarna med plåtreglar i yttervägg – istället för träreglar är att risken för köldbryggor minskar.

Annonsplats

Nackdelen med stålreglar som bärande material i väggar kan vara de sämre brandegenskaper i förhållande till trä, som vid brand har kvar sin hållfasthet under längre tid.

Oavsett vilken typ av regelbärverk som väljs måste den färdiga byggdelen och stomsystemet som helhet uppfylla aktuella krav på hållfasthet, energihushållning och brandskydd. Detta uppfylls genom val av isoleringstjocklekar, belädnader mm.

Annonsplats