Innerväggar

Inner- eller mellanväggarna byggs som regel direkt på bottenplattan eller bjälklaget. Byggs undergolvet först är det lättare att i ett senare skede flytta innerväggarna. Om installationer för t ex el och vatten förläggs i väggen försvåras rivning eller flyttning av väggen i framtiden.

Innerväggar byggs ofta som regelväggar men kan också bestå av lättbetong som monteras på plats. Byggs stommen av lättbetong byggs ofta även innerväggarna av lättbetong.

Annonsplats

Brand- och ljudkrav kan påverka vilka material och konstruktioner som är lämpliga samt vilken tjocklek väggen skall ha.

Regelväggar

Invändiga regelväggar byggs i dag med 900 mm breda skivor och med reglar på c/c 450 mm. För några år sedan var det vanligt med ett centrumavstånd på 600mm.

Skivorna är ofta av kartongklädd gips förutom i våtutrymmen där cementskivor eller icke fuktkänslig gips kan användas.

Annonsplats

När innerväggarnas stomme består av reglar kan det krävas förstärkningar, s k kortlingar för montage köksinredning, handfat, skåp, rör, toalettstolar.

Reglar kan vara av trä eller stål/plåt. Leverantörer har utvecklat profiler med olika egenskaper och med rationella system för montage.

Väggskivorna kan bestå av gips- eller trä baserat material. Det finns skivor som står emot fukt dvs kan användas i väggar våtrum som underlag för våtrumstapeter, kakel mm.

Massiva innerväggar

Innerväggar kan också muras av massiva lättbetongblock eller lättklinker. Dessa massiva vägar användas till både bärande och ej bärande väggar i såväl småhus, flerbostadshus, kontor, industri som skolor/daghem.

Innerväggar kan även byggas av lättbetong då massiva byggelement eller block sammanfogas. Ljudisoleringsförmåga för lättbetong beror på materialets densitet och tjocklek.

Kraven på väggtjocklek, densitet och murningsteknik samt armering skiljer mellan olika väggtyper. Bärande och/eller väggar som skall isolera har andra krav än enkla rumsavskiljande väggar.

Murade innerväggar av lättbetong eller lättklinker byggs i regel i tjocklekar på från 10 till 200 mm.

Flyttbara innerväggar och vikväggar

Flexibla planlösningar erhålls med monteringsfärdiga väggar i sektioner.

Annonsplats

En annan flexibel planlösning är vikväggar som finns i olika utföranden samt med olika kvalitet beträffande t ex ljudisolering.

Läs mer:

Stomkomplettering

Annonsplats