Undergolv

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning behandlas tas upp i avsnittet ”Ytskikt”.

Undergolv kan bestå av betong, avjämningsmasssor eller av trä/stålkonstruktion med en golvskiva eller plank ovanpå. Vid behov används avjämningsmassor och flytspackel för att få ett jämnt underlag.

Annonsplats

Isoleringsmaterial av t ex mineralull eller skumplast används för att ljudisolering av golv alt värmeisolering mot grund. Fuktskydd kan användas och är ofta plast eller gummi.

Det yttre skiktet på golvbeläggningen benämns ytskikt. Ytskikt golv kan vara parkett, trä, laminat, klinker eller heltäckande mattor av textil, plast eller linoleum.

Annonsplats

På ivändiga väggar, anslutning till golvet, sitter golvsockel. Ibland är installationer t ex vatten- och värmerör förlagda i golven.

Invändiga golv består av undergolv och golvbeläggning. Undergolv kan bestå av avjämningsmassa, isolering respektive regelkonstruktioner av trä eller stål.

Golvbeläggningen räknas som ett ytskikt och kan bestå av parkett, trä, laminat, klinker eller heltäckande mattor av textil, plast eller linoleum.

Undergolv

Undergolv är en konstruktion ovanpå grundplatta eller bjälklag men under ytskiktet. Ett undergolv kan t ex krävas av isoleringsskäl, krav på jämnhet, golvvärme eller annan installationsdragning i golvet.
För att åstadkomma ett bra underlag för golvbeläggningar vid problematiska underlag såsom: Sjuka hus, ojämna underlag eller vid höga ljudkrav, golv med dämpande egenskaper.

Ibland är installationer t ex vatten- och värmerör förlagda i golvet. Ett undergolv som skall ventileras eller dölja installationer kan utföras som ett uppreglat golv.

Vid behov används avjämningsmassor och flytspackel för at få ett jämnt underlag. Isoleringsmaterial av mineralull, plast eller konstruktioner av trä- eller metallreglar används vid ljudisolering av golv alt värmeisolering mot grund.

Fuktskydd

Fuktskydd kan behövas t ex om golvbeläggning skall läggas direkt på platta på mark. Fuktspärren är ofta av plast eller gummi och placeras mellan underlaget, t ex betongplattan, och golvbeläggningen.

Fuktspärr av plastfolie fogas/skarvas med minst 200 mm överlapp där inte annat anges. Monteringsanvisningarna skall alltid följas.

I anslutning till golvet sitter golvsockeln. Vissa golvsocklar är utformade så att man kan dra kablar bakom dem.

Ljudgolv

Vissa undergolv kallas ”ljudgolv” eftersom de bidrar till stegljudsisolering av golvkonstruktionen. Ljudisoleringen avser bl a stegljudsisolering. För isolering gäller samma krav som för väggar, dvs monteringen är viktig så att springor inte uppstår. Under byggtiden skall man skydda isoleringen så att den inte blir söndertrampad eller fuktig.

Golvavjämning

För att lägga en golvbeläggning på en platta på mark eller ett betonggolv krävs en slät yta.Som regel finns det alltid ojämnheter i undergolvet.

För att kunna belägga en gjuten betongplatta med t ex plastmatta, klinker eller trägolv behöver betongen normalt avjämnas för att få ett bra slutresultat. Avjämningen görs med en särskild avjämningsmassa. detta skikt tjänar även som en ”spärr” mot den basiska betongen vilken kan påverka vissa mattlimmer.

Man kan också gjuta ett överbetonggolv. Ibland gjuter man överbetong för att man får fall mot t ex golvbrunn. Det finns även särskilda massor, bl a plastbaserade respektive magnesit eller gjutasfalt, som kan ge det underlag man eftersträvar såsom förbättrad motståndskraft mot slitage i garage eller vid truckkörning.

Utförande av undergolv

Innan man väljer konstruktion bör man ha känna till den belastning golvet kommer att utsättas för.

Vid ny- eller ROT-byggnation, med ojämn platta på mark, vid fukt- eller radonsanering och/eller krav på höga ljudreducerande egenskaper etc kan ett uppreglat undergolv vara en effektiv lösning.

Trä-, spån- eller gipsplattor kan användas som golv på reglar. Reglar kan vara av stål eller trä.

Annonsplats

Om fuktspärr krävs rekommenderas att den läggs mellan reglar och golv. Då bibehålls möjligheten att kunna mekaniskt ventilera bort fukt, lukt och mögel vid behov, samt följa övergolvsleverantörens anvisningar. Om undergolvet skall vara ventilerat krävs att luft kan cirkulera under utan att reglar eller isoleringsskivor täpper till.

Mellanrummet mellan golv och bälklag ger även plats för installationer. Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter, radon eller andra emissioner skall ventileras mekaniskt.

Annonsplats
Annonsplats