Inner- och undertak

Innertak respektive undertak monteras båda invändigt och ofta under bjälklag men de har  olika förutsättningar och funktionskrav. Samtidigt finns likheter som gör att de kan vara svåra att definitionsmässigt skilja åt,

Kraven på ett undertak är normalt högre och de monteras av särskilt utbildade undertaksmontörer. Gemensamt för inner- och undertak är att de kan bidra till upplevelsen av ett rum (estetik).

Annonsplats

Skillnad mellan inner- och undertak:

  • Innertak utgör en del av i tak- eller bjälklagskonstruktionen, och kan då betraktas som ett beklädnadsskikt och som underlag för ytbehandling, t ex målning.
  • Undertak är snarare en separat byggdel, som skall bidra till att ställda funktionskrav för ett rum eller en byggnad uppfylls.

Kort om undertak

Undertak som skall uppfylla funktioner monteras oftast inte dikt an mot bjälklaget. Ett undertak skapar ofta ett dolt utrymme mellan rummet och bjälklaget som kan användas för ventilationskanaler, belysning eller högtalare.

Undertak har olika funktionskrav t ex:
  • skapa en bra ljudmiljö, ljudabsorption eller andra akustikkrav
  • brandavskiljande
  • dölja installationer, t ex ventilationskanaler och kabelstegar
  • skapa alternativt dölja nivåskillnader.

Beroende på vilken funktion undertaket skall uppfylla finns olika konstruktioner, profiler för montage och undertaksstomme, fasning av plattornas kanter samt materialutföranden.

Annonsplats

Undertaket kan bestå av skivmaterial av t ex gipsplattor men också av andra material.  Ett exempel på undertakskonstruktion är plåtkassetter med ovanpåliggande isoleringsskiva.

Undertakssystem

Färdiga undertakssystem säljs med olika brandklass och ljudegenskaper samt varierande estetiska förutsättningar. Olika skivmaterial ger undertaket sitt utseende och sin funktion. Undertaksplattor som finns att tillgå är allt från enkla traditionella gipsplattor till flexibla akustikplattor som kan användas till alla möjliga montage t ex vid nivåskillnader, diagonal montering.

Montering av undertak

För att ett undertakssystem skall kunna uppfylla funktionskraven för t ex brand och ljud samt föreskrivna underhållaspekter måste det också monteras korrekt.

Ett undertak kan monteras med hjälp av profiler, i bärverk  eller nedpendlat under bjälklaget. Mellan bjälklag och undertaket skapas då ett mellanrum. Detta utrymme brukar användas som installationsutrymme för ventilationskanaler, elledningar mm

Undertak kan vara heltäckande och monteras dikt an mot väggen eller som ”öar” (s k fältmontage). I vissa lokaler förekommer enskilda akustikplattor hängas/pendlas ner från taket. Avståndet mellan plattorna eller ”öarna” medför att ljud kan klinga av när ljudvågorna studsar mellan taket och ovansida plattan.

Infästning av undertaket görs i väggen och/eller i taket. Infästningen dimensioneras efter stomme som infästningen görs och för att klara undertakets totala vikt, inkl integrerade enheter för ventilation eller belysning. Integrerade enheter kan alternativt fästas direkt i taket.

Myndighets- och funktionskrav

Funktionskrav och materialkrav på undertakskonstruktionen beror bland annat på i vilken typ av byggnad och lokaltyp undertaket skall monteras.

Myndigheter och föreskrifter bl a:

Boverket utfärdar tekniska krav, funktionskrav och rekommendationer, t ex om ljudmiljö i lokaler.
Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter och råd för en god arbetsmiljö och arbetsmiljökraven för brukaren av en lokal är kan påverka val av undertakslösning.
Elsäkerhetsverket utfärdar regler och rekommendationer som kan särskilt kan påverka undertakslösningar som integreras med elektriska installationer. Kraven på elsäkerhet då får särskilt stor betydelse.

Länktips! Bra överblick och beskrivning av förekommande funktionskrav för undertak (utöver ljudkraven): Funktionskrav (Ecophon)

Kort om innertak

Innertak byggs på/under takstolarna eller under bjälklaget och kan betraktas som en del eller ett komplement till den konstruktionen/byggdelen. Innertaket döljer och isolerar samt utgör underlag för ytbehandling.

Innertak kan bestå av skivmaterial t ex gips eller board. Ibland förekommer träullsplattor som har en ljudisolerande effekt. Olika skivmaterial ger taket olika struktur som i sin tur bidrar till viss funktion t ex till ljudisoleringen.

Innertak monteras på takstolarna eller direkt under bjälklaget. Innan innertaket monteras skall isolering t ex i yttertakskonstruktioner samt ev. installationer vara på plats.

Vid montage mot yttertak kan ångspärr monteras på insidan av yttertaket.

Källor och länkar

Ecophone

Funktionskrav (Ecophon)

Annonsplats
Annonsplats