Inner- och undertak

Innertak respektive undertak monteras båda invändigt och ofta under bjälklag men de har  olika förutsättningar och funktionskrav men samtidigt finns likheter som gör att de kan vara svåra att definitionsmässigt skilja åt,

Kraven på ett undertak är normalt högre och de monteras av särskilt utbildade undertaksmontörer. Gemensamt för inner- och undertak är att de bidrar till upplevelse av ett rum (estetik).

Skillnad mellan inner- och undertak:

  • Innertak utgör ofta en del av i tak- eller bjälklagskonstruktionen, och då som ett beklädnadsskikt och som underlag för ytbehandling, t ex målning.
  • Undertak är snarare en separat byggdel som skall uppfylla ställda funktionskrav.

Kort om undertak

Undertak som skall uppfylla funktioner monteras oftast inte dikt an mot bjälklaget. Ett undertak skapar ofta ett dolt utrymme mellan rummet och bjälklaget som kan användas för ventilationskanaler, belysning eller högtalare.

Undertak har olika funktionskrav t ex:
  • skapa en bra ljudmiljö, ljudabsorption eller andra akustikkrav
  • brandavskiljande
  • dölja installationer, t ex ventilationskanaler och kabelstegar
  • skapa alternativt dölja nivåskillnader.

Beroende på vilken funktion undertaket skall uppfylla finns olika konstruktioner, profiler för montage och undertaksstomme, fasning av plattornas kanter samt materialutföranden. Undertaket kan bestå av skivmaterial av t ex gipsplattor men också av andra material.  Ett annat exempel på undertakskonstruktion är plåtkassetter med ovanpåliggande isoleringskiva.

Undertakssystem

Färdiga undertakssystem säljs med olika brandklass och ljudegenskaper samt varierande estetiska förutsättningar. Olika skivmaterial ger undertaket sitt utseende och sin funktion. Undertaksplattor som finns att tillgå är allt från enkla traditionnella gipsplattor till flexibla akutsikplattor som kan användas till alla möjliga montage t ex vid nivåskillnader, diagonal montering.

Montering av undertak

För att ett undertakssystem skall kunna uppfylla funktionskraven för t ex brand och ljud samt föreskrivna underhållaspekter måste det också monteras korrekt.

Ett undertak kan monteras med hjälp av profiler, i bärverk  eller nedpendlat under bjälklaget. Mellan bjälklag och undertaket skapas då ett utrymme, t ex installationsutrymme. Undertak kan vara heltäckande och monteras dikt an mot väggen eller som ”öar” (s k fältmontage). I vissa lokaler förekommer enskilda akustikplattor hängas/pendlas ner från taket. Avståndet mellan plattorna eller ”öarna” medför att ljud kan klinga av när ljudvågorna studsar mellan taket och ovansida plattan.

Infästning av undertaket görs  i väggen och/eller i taket. Infästningen dimensioneras efter stomme som infästningen görs och för att klara undertakets totala vikt, inkl integrerade enheter för ventilation eller belysning. Integrerade enheter kan alternativt fästas direkt i taket.

Myndighets- och funktionskrav

Funktionskrav och materialkrav på undertakskonstruktionen beror bland annat på i vilken typ av byggnad och lokaltyp undertaket skall monteras.

Myndigheter och föreskrifter bl a:

Boverket utfärdar tekniska krav, funktionskrav och rekommendationer, t ex om ljudmiljö i lokaler.
Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter och råd för en god arbetsmiljö och arbetsmiljökraven för brukatren av en lokal är kan påverka val av undertakslösning.
Elsäkerhetsverket utfädar regler och rekommendationer som kan särskilt kan påverka undertakslösningar som integreras med elektriska installationer. Kraven på elsäkerhet då får särskilt stor betydelse.

Länktips! Bra överblick och beskrivning av förekommande funktionskrav för undertak (utöver ljudkraven): Funktionskrav (Ecophon)

Kort om innertak

Innertak byggs på/under takstolarna eller under bjälklaget och kan betraktas som en del eller ett komplement till den konstruktionen/byggdelen. Innertaket döljer och isolerar samt utgör underlag för ytbehandling.

Innertak kan bestå av skivmaterial av t ex gips eller board. Ibland förekommer även träullsplattor som har en ljudisolerande effekt.
Olika skivmaterial ger taket olika struktur som i sin tur bidrar till viss funktion t ex till ljudisoleringen.

Innertak monteras på takstolarna eller under bjälklaget. Innan innertaket monteras skall isolering t ex i yttertakskonstruktioner samt ev installationer vara på plats.  Ångspärr monteras på insidan av yttertak och skarvas noggrannt för för att undvika otätheter.

Källor och länkar

Ecophone

Funktionskrav (Ecophon)

.