Kategoriarkiv: Planering och projektering

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF

 • Skapa förutsättningar för en effektiv
  produktion.
 • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
 • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
 • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
 • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Fortsätt läsa Om arbetsberedning

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används en bokstavsbeteckning. Denna beteckning står i ritningshuvudet,  i namnrutan samt i anslutning till ritningsnumret.

I namnrutan/ritningshuvudet kan man se vilka projektörer som medverkar t ex:
 • A – arkitekt
 • K – konstruktörer
 • E – elkonsulter
 • V – VVS-konsulter (VVS står för värme, ventilation och sanitet. Idag är ofta projketeringe uppdelad så att förkortningen VS för värme och sanitet medan V för ventilation.)

I stora projekt finns många fler projektörer med, t ex mark, ventilation, brand m fl.

Fortsätt läsa Ritningar i olika skeden

Projekteringsskede och bygghandlingar

Från bygglovshandlingar till bygghandling

De första ritningarna i ett projekt är ofta översiktliga idéskisser och bygglovshandlingar. Detaljerna i ritningar och andra bygghandlingar växer fram allt eftersom olika teknikkonsulter bidragit med kunskap och projekteringsledare alt. projektledare samordnat de olika konsulternas bidrag till projekteringen.

Under projekteringsskedet medverkar arkitekter och teknikkonsulter. Varje konsultfirma har en särskild handläggare som är ansvarig för genomförandet av sitt företags uppdrag i projektet.

Fortsätt läsa Projekteringsskede och bygghandlingar