Kvalitetssäkring – en liten insats mot stora fel

Varje medverkande från projekt- och platsledning till arbetsledare och yrkesarbetare har ansvar för kvaliteten i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Ett väl utfört kvalitetssäkringsarbete ligger i planeringen, kommunikationen och framtagande av kontrollplaner som konkret preciserar HUR arbetsmomenten ska var utförda samt HUR de kontrolleras.

Annonsplats

Kvalitativa underlag för ett reellt kvalitetsarbete

För varje bransch finns möjlighet att ta fram underlag och mallar, t.ex. anpassat till standarder för branschen.

Då skapas effektivitet och rutiner som är enkla att förstå och följa. Istället för ett omotiverat och slentrianmässigt signerande av – för kvaliteten – totalt intetsägande dokument.

I projekteringsskedet fastställs utförandet i stora drag. Det praktiska utförandet kräver att även montage- och arbetsbeskrivningar följs samt att olika arbeten samordnas på ett bra sätt.

Annonsplats

Hantverksmässigt utförande är en grundläggande förutsättning. Denna baseras på yrkesskicklighet och att aktuella standarder följs.

Varje yrkesroll har ansvar – för att de små felen rättas till från början!

Genom HELA processen kvalitetssäkras slutprodukten, dvs. det färdiga arbetet eller entreprenaden, genom att tillse att varje liten detalj blir rätt – från början.

Ett litet fel kan påverka anslutande arbeten och genererar stora fel och skador i slutänden. Då är det ofta för sent att kunna rätta till det ursprungliga lilla felet…

Med andra ord: Det räcker inte att sätta en ”kråka” på ett papper eller i en app EFTER det att ytfinishen är klar och övriga utföranden inte längre är tillgängliga för inspektion!

Arbetsledare eller annan samordnare

Viktiga punkter för kvalitén hos den färdiga byggdelen och slutprodukten kan vara:

  • att gå igenom hur arbetet skall samordnas och ansluta till övriga arbeten och entreprenader
  • att tillse att rätt gemensam utrustning och material finns på plats i rätt tid
  • att identifiera viktiga kvalitetskriterier, hur dessa skall säkerställas och kontrolleras samt verifieras under  processen.

Om arbetsberedning

Egenkontroll

Se till att ha en detaljerad egenkontrollplan för det aktuella arbetet.

Arbetets olika delar bör finnas specificerade i egenkontrollplanen och då särskilt kritiska utförande som exempelvis kan påverka kvalitet i påföljande moment.

Egenkontrollplanen bör även ha med anslutande arbeten som behöver kontrolleras!

Slutligen är det viktigt att ha med kvalitetskrav som påverkar anslutande arbeten och byggdelar.
  • kontrollera att föregående arbeten är korrekt utförda,
  • kontrollera att rätt utrustning och material finns på plats,
  • kontrollera successivt arbetets olika delutföranden och särskilt de för slutkvaliteten kritiska utförandena,
  • kontrollera slutresultat och att det uppfyller eventuella krav för anslutande arbeten.

Om det inte finns någon projektspecifik, detaljerad kontrollplan framtagen redan bör arbetsberedningen utmynna i en konkret sådan samt instruktioner kring hur kritiska utföranden skall verifieras och ev dokumenteras.

Vid användning av kompletta byggsystem finns ibland leverantörernas färdiga kontrollplaner att använda. De är ofta generella men kan användas som underlag för detaljerade kontrollplaner med specifika kontrollpunkter inkl kvalitetskriterier som ska vara uppfyllda.

Från egenkontroll till kvalitetssäkring

Enkla egenkontrollplaner som endast kräver en signatur som bekräftar att arbets är utfört – säkrar endast just detta, dvs att arbetet är utfört.

Dessa kontrollplaner kvalitetssäkrar endast rutinen och inte hur arbetet utförts.

En bra kontrollplan som syftar till att kvalitetssäkra produkten bör innehålla:
  • kontrollpunkter som följer t.ex. arbetsprocessen, aktuella bygghandlingar, montageanvisning och/eller aktuell branschstandard
  • specificerade gällande kvalitetskriterier för varje kontrollpunkt – även de som berör anslutande arbeten!
  • ange när, var och hur kontroll ska utföras – och dokumenteras!

Idag är det relativt enkelt att dokumentera genom digital mätning, sparande av data och/eller fotografering. Detta är en extra trygghet vid dolda utföranden!

Det krävs instruktioner för hur varje kvalitetskriterium ska/kan dokumenteras på ett tydligt och tillförlitligt sätt. Sen krävs det rutin!

Annonsplats

Med andra ord – KMA behöver inte vara värdeskapande – men det kan bli det!

Vad är KMA?

Annonsplats