Trafikverkets nollvision och strategier

Trafikverket arbetar för ökad säkerhet i samband med transporter av människor och gods. Målet är att inga dödsolyckor skall inträffa i trafiken.

För att uppnå målet krävs bland annat:

Annonsplats
 • säkrare bilvägar, cykelbanor och gångvägar,
 • säkrare fordon.
 • hastighetsbegränsningar,
 • att skyddsåtgärder t.ex. hjälm och bilbälte används,
 • att människors beteende i trafiken påverkas,
 • kunskap och rutiner för effektiva insatser, korrekta bedömningar och åtgärder när olyckor inträffar.

Trafikverkets nollvision

Trafikverket arbetar i samarbete med andra myndigheter och organisationer med t ex:

 • bygga bort olycksrisker t.ex. genom att separera biltrafik från övriga trafikanter, ha flera bevakade korsningar och separera mötande trafik med hjälp av mitträcke.
 • ökad fordonssäkerhet och användning av skyddsutrustning som kan öka möjligheten att överleva en trafikolycka
 • påverkan på  människors attityder och beteende i trafiken genom utbildning och information.

Prioriterade insatsområden

Trafikverket har ställt upp 10 prioritera insatsområden med mätbara mål som man kallar indikatorer. För varje indikator/område har man identifierat nuläget och satt upp mål för förbättringar.

 • De sista tre punkterna på listan  hanteras bl.a. vid byggande och underhåll av gångvägar, cykelvägar och vägar som är trafikerande med motorfordon.
 • Utformning av passager och korsningar mellan vägar för olika trafikanter (fotgängare, bilister och cyklister) är särskilt viktigt för säkerheten. Helst skall dessa passagerare separeras, t.ex. genom tunnlar under eller över broar.
 • Mitträcken på vägar med högre hastighet är en annan åtgärd som kan förhindra att bilar frontalkrockar.

Olycksstatistik och etappmål

Annonsplats

Det svenska målet är att kunna minska antalet omkomna i trafikolyckor till max 220 personer per år. EU-målet är maximalt 133 omkomna i trafiken år 2020.

Kommentarer till trafikolycksstatistiken för de senaste åren i Sverige:

 • av de omkomna är cirka 75 män och cirka 25 procent kvinnor.
 • av dem som omkom i motorfordon under 2015 omkom
  • 97 personer i singelolyckor och
  • 55 personer i mötes-omkörningsolyckor.

Olyckor vid vägbyggen

Vägarbetare befinner du sig ofta i en riskfylld miljö. I samband med vägprojket sker också trafikolyckor där bilister och andra trafiknater skadas.

 • Rutiner för säkerheten och grundlig genomgång av dessa på arbetsplatsen kan bidra till att minska riskerna.
 • Hinder som dyker upp utan förvarningar kan innebära plötsliga inbromsningar och är därför en stor säkerhetsrisk!

Det gäller att tydligt varna trafikanter så att de hinner reagera!

 • Arbetsfordon som används i anslutning till arbetsplatsen utgör en risk för förbipasserande.
 • Det är viktigt att framföra och ställa upp arbetsfordon så att de inte utgör en risk för förbipasserande trafikanter.

Bra att veta för den som arbetar på vägbyggen:

 • De flesta trafikolyckor inträffar vardagar mellan ca kl. 16:00 och 17:00 i rusningstid när folk är på väg hem från jobbet.
 • 80 % av olyckorna inträffar vid uppehållsväder och när vägen är torr.

Den vanligaste typen av olyckor vid vägarbeten är så kallade upphinnandeolyckor där någon kör in i bilen framför, t.ex. för att denna plötsligt tvingats sänka hastigheten drastiskt.

Det som inte skall behöva hända:

Förebyggande åtgärder

Säkerhet på väg handlar om det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och säkerhet för både vägarbetare och trafikanter. Ju högre medvetande om riskerna och ju bättre förebyggande åtgärder desto mindre är risken att allvarliga olyckor inträffar

För att förebygga olyckor vid vägbyggen är det viktigt med tydlig skyltning och varningar riktade till trafikanter i god tid innan vägbygget passeras och som syns för alla trafikanter – även de som ligger tätt bakom någon annan.

Åtgärder/hinder som tvingar trafikanterna att sänka hastigheten – i tid – kan också bli nödvändiga.

Kom ihåg att även farthinder som dyker upp utan förvarningar kan innebära plötsliga inbromsningar och är därför också en säkerhetsrisk!

Säkerhetskrav vid vägarbeten

Trafikverket har tagit fram regler och förslag till utformning av vägarbetsplatser för att öka säkerheten för vägarbetare och förbipasserande trafikanter.

Arbete på väg, APV
Grundutbildning APV1.1 är obligatorisk för alla som arbetar med Trafikverkets vägbyggnads och underhållsprojekt.

Länkar

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2015 (Trafikverket)
Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2015  (Trafikverket)

Annonsplats

Vägbyggnad – om vägbyggnad och arbete på väg.
Hjälp på väg –  om organisation av och åtgärder på en trafikolycksplats.

 

Annonsplats
Annonsplats