Trafikverkets nollvision

Trafikverket arbetar för ökad säkerhet i samband med transporter av människor och gods.

Med nollvision menas att målet är att inga dödsolyckor alls skall inträffa i trafiken.

Annonsplats
För att uppnå målet krävs bland annat:
 • säkrare bilvägar, cykelbanor och gångvägar,
 • säkrare fordon.
 • hastighetsbegränsningar,
 • att skyddsåtgärder t.ex. hjälm och bilbälte används,
 • att människors beteende i trafiken påverkas,
 • kunskap och rutiner för effektiva insatser, korrekta bedömningar och åtgärder när olyckor inträffar.

Prioriterade insatsområden

Trafikverket har ställt upp 10 prioritera insatsområden med mätbara mål som man kallar indikatorer. För varje indikator/område har man identifierat nuläget och satt upp mål för förbättringar.

 • De sista tre punkterna på listan  hanteras bl.a. vid byggande och underhåll av gångvägar, cykelvägar och vägar som är trafikerande med motorfordon.
 • Utformning av passager och korsningar mellan vägar för olika trafikanter (fotgängare, bilister och cyklister) är särskilt viktigt för säkerheten. Helst skall dessa passagerare separeras, t.ex. genom tunnlar under eller över broar.
 • Mitträcken på vägar med högre hastighet är en annan åtgärd som kan förhindra att bilar frontalkrockar.

Trafikverket arbetar i samarbete med andra myndigheter och organisationer med t ex:

 • bygga bort olycksrisker t.ex. genom att separera biltrafik från övriga trafikanter, ha flera bevakade korsningar och separera mötande trafik med hjälp av mitträcke.
 • ökad fordonssäkerhet och användning av skyddsutrustning som kan öka möjligheten att överleva en trafikolycka
 • påverkan på  människors attityder och beteende i trafiken genom utbildning och information.

Läs mer:

Olyckor vid vägbyggen

Annonsplats

Säkerhetskrav vid vägarbeten

Vad är trafikverkets nollvision?

Annonsplats