Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Byggbranschens parter

byggprocessen

Byggbranschens parter består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bl a:

 • Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier)
 • Maskinentreprenörerna
 • Svenska Teknik & Designföretagen
 • Byggnads
 • Seko
 • Elektrikerförbundet
 • Målareförbundet

Byggföretagen
Byggföretagen är en av arbetsgivarorganisationerna med drygt 3000 byggföretag som medlemmar. Sveriges

Byggindustrier företräder byggarbetsgivarna i avtalsrörelsen, dvs de årliga förhandlingarna med fackförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor.

Byggföretagen har samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn Installatörsforetagen, Plåt&Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen och Maskinentreprenörerna.

Fackförbund – Arbetstagarorganisationer

Fackförbunden är organiserade på olika nivåer centralt och lokalt. En del av den fackliga verksamheten sköts via så kallade ombudsmän som är arbetstagarnas företrädare.

En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren.

Fackförbundens medlemsservice omfattar bland annat:

• Hjälp till medlemmar att förhandla med arbetsgivaren i aktuella frågor.
• Rättsskydd och juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren.
• Kompetensutveckling.

LO-förbunden

I Sverige tillhör hantverkare och andra yrkesarbetare LO:s kollektivavtalsområde.

 • Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, är det enskilt största fackförbundet i branschen. Byggnads riktar sig till flertalet yrkeskategorier på hantverkssidan.
 • Seko är det fackförbund som i huvudsak organiserar yrkesarbetare på anläggningssidan.

Informationsfilm från Byggnads:

Tjänstemannaförbunden

De tjänstemän som är organiserade i byggbranschen tillhör vanligen något av följande förbund:

 • Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Byggcheferna är en sektipn inom  ledarna är en organisation som många ledare inom byggbranschen tillhör.
 • Sveriges Ingenjörer som organiserar medlemmar med akademisk utbildning och ingenjörsexamen.
 • Unionen som organiserar de flesta tjänstemannayrken utan särskild inriktning.

Alla tre samverkar inom PTK (Privattjänstemannakartellen) medan Unionen även deltar i samverkan inom TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

Förhandlingar mellan parterna

Förhandlingar mellan parterna, dvs mellan arbetsgivare och fackförbund, kan bland annat handla om löner och anställningsförhållanden. Förhandlingar kan gälla enskilda personer eller hela organisationen.

Arbetsgivaren är enligt medbestämmandelagen, MBL, skyldig att förhandla med facket om verksamheten på företaget ska ändras i väsentligt grad.

På individnivå behöver arbetsgivaren bara förhandla med facket när det gäller fackliga medlemmar.

Kollektivavtal

Kollektivavtalen förhandlas under avtalsrörelsen i början av varje år. Motparter i denna förhandling är de fackliga förbunden respektive arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI). ’

Även om både arbetsgivare och arbetstagare torde ha ungefär samma långsiktiga målsättning för byggbranschen så finns det en del meningsskiljaktigheter kring detaljer och ansvarsfrågor där parterna måste komma överens.

De kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter är normalt bindande för fackförbunden och arbetsgivarna under en viss tidsperiod.

I kollektivavtalet ingår bl a:

 • Yrkesutbildningsavtalet
 • Arbetsmiljöavtalet

Lönesättning

LO-förbunden förhandlar centralt om årliga lönepåslag samt allmänna anställningsvillkor för sina medlemmar. Detta regleras i kollektivavtal. Därutöver förekommer särskilda så kallade ackordsuppgörelser inom en del av byggverksamheten.

Exempel på löneformer:

 • Löneformen ackord innebär att de anställda får betalt utifrån den genomförda prestationen baserat på prissatta mängder eller antal planerade arbetstimmar i ett projekt.
 • Ett prestationslönesystem innehåller rörlig lönedel. Prestationslön är alla olika former av ackord och resultatlön samt kombinationer av dessa.
 • Tidlön är fast lön som kan kompletteras med en mindre rörlig lönedel (högst 6 procent av tidlönen, annars skall det betraktas som prestationslön).

Med resultatlön avses lönesystem med rörlig lönedel som endast grundas på resultat såsom ekonomiskt resultat, tid, kvalitet, material- och resursförbrukning. Ett resultatlönesystem ska vara uppbyggt på sådant sätt att utfallet är mätbart och kan stämmas av.

Avtalsrörelsen

Varje år kan du följa avtalsrörelsen, viktiga avtalsfrågor och de förhandlingar som pågår via media eller direkt på parternas webbplatser.

Att tänka på är när du läser eller lyssnar på argumenten:

 • att Byggnads och Byggföretagen förhandlar och rapporterar utifrån sina egna medlemmarnas intressen.
 • att dessa båda är motparter i avtalsrörelsen och att informationen därför inte alltid är opartisk.

Källor och länkar:
Byggföretagen
Maskinentreprenörerna
Svenska Teknik & Designföretagen
Byggnads
Seko
Elektrikerförbundet
Målareförbundet
Byggnadsindustrins yrkesnämnd
Avtalsrörelsen och löneformer (Byggledarskap.se)
Information om kollektivavtal (Byggnads)
Kollektivavtalet 2010 (Byggnads)