Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Byggbranschens parter

byggprocessen

Byggbranschens parter består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bl a:

  • Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier)
  • Maskinentreprenörerna
  • Svenska Teknik & Designföretagen
  • Byggnads
  • Seko
  • Elektrikerförbundet
  • Målareförbundet

Byggföretagen
Byggföretagen är en av arbetsgivarorganisationerna med drygt 3000 byggföretag som medlemmar.

Byggföretagen företräder byggarbetsgivarna i avtalsrörelsen, dvs de årliga förhandlingarna med fackförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor.

Byggföretagen har samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn Installatörsforetagen, Plåt&Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen och Maskinentreprenörerna.

Fackförbund – Arbetstagarorganisationer

Fackförbunden är organiserade på olika nivåer centralt och lokalt. En del av den fackliga verksamheten sköts via så kallade ombudsmän som är arbetstagarnas företrädare.

En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren.

Fackförbundens medlemsservice omfattar bland annat:

• Hjälp till medlemmar att förhandla med arbetsgivaren i aktuella frågor.
• Rättsskydd och juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren.
• Kompetensutveckling.

Resten av denna artikel – om fackföreningarna i branschen och avtalsrörelsen – uppdateras i takt med att fler samarbetande organisationer i branschen ansluter sig.

=>Kontakta Byggipedia om du vill medverka eller sponsra.