Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Byggbranschens parter

byggprocessen

Byggbranschens parter består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bl a:

Annonsplats
 • Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier)
 • Maskinentreprenörerna
 • Svenska Teknik & Designföretagen
 • Byggnads
 • Seko
 • Elektrikerförbundet
 • Målareförbundet

Byggföretagen

Byggföretagen är en av arbetsgivarorganisationerna med drygt 3000 byggföretag som medlemmar.

Byggföretagen företräder byggarbetsgivarna i avtalsrörelsen, dvs de årliga förhandlingarna med fackförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor.

Annonsplats

Byggföretagen har samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn Installatörsforetagen, Plåt&Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen och Maskinentreprenörerna.

Specialistföretagen (ibland kallade s-företagen)

Inom byggbranschen blir många arbeten alltmer specialiserade, där olika företag anlitas för sin respektive specialkompetens. Varje specialbransch har sin arbetsgivarorganisation.

Exempel på specialistyrken och bransch- och arbetsgivarorganisationer är:

Det är normalt Byggföretagen som är specialföretagens part i avtalsrörelsen och vid förhandling om villkoren i kollektivavtalen. Det innebär att alla specialbranscher under Byggföretagen har lika villkor, t.ex. samma lön oavsett yrke och arbetsgivare.

Fackförbund – Arbetstagarorganisationer

Fackförbunden är organiserade på olika nivåer centralt och lokalt. En del av den fackliga verksamheten sköts via så kallade ombudsmän som är arbetstagarnas företrädare.

En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren.

Fackförbundens medlemsservice omfattar bland annat:

• Hjälp till medlemmar att förhandla med arbetsgivaren i aktuella frågor.
• Rättsskydd och juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren.
• Kompetensutveckling.

LO-förbunden

I Sverige tillhör hantverkare och andra yrkesarbetare LO:s kollektivavtalsområde.

 • Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, är det enskilt största fackförbundet i branschen. Byggnads riktar sig till flertalet yrkeskategorier på hantverkssidan.
 • Seko är det fackförbund som i huvudsak organiserar yrkesarbetare på anläggningssidan.

Tjänstemannaförbunden

De tjänstemän som är organiserade i byggbranschen tillhör vanligen något av följande förbund:

 • Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Byggcheferna är en sektipn inom  ledarna är en organisation som många ledare inom byggbranschen tillhör.
 • Sveriges Ingenjörer som organiserar medlemmar med akademisk utbildning och ingenjörsexamen.
 • Unionen som organiserar de flesta tjänstemannayrken utan särskild inriktning.

Alla tre samverkar inom PTK (Privattjänstemannakartellen) medan Unionen även deltar i samverkan inom TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

Förhandlingar mellan parterna

Förhandlingar mellan parterna, dvs mellan arbetsgivare och fackförbund, kan bland annat handla om löner och anställningsförhållanden. Förhandlingar kan gälla enskilda personer eller hela organisationen.

Arbetsgivaren är enligt medbestämmandelagen, MBL, skyldig att förhandla med facket om verksamheten på företaget ska ändras i väsentligt grad.

Annonsplats

På individnivå behöver arbetsgivaren bara förhandla med facket när det gäller fackliga medlemmar.

Avtalsrörelsen

Varje år kan du följa avtalsrörelsen, viktiga avtalsfrågor och de förhandlingar som pågår via media eller direkt på parternas webbplatser.

Att tänka på är när du läser eller lyssnar på argumenten:
 • att Byggnads och Byggföretagen förhandlar och rapporterar utifrån sina egna medlemmarnas intressen.
 • att dessa båda är motparter i avtalsrörelsen och att informationen därför inte alltid är opartisk.

Läs mer:

Annonsplats