Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm

Kvartsdamm av Henrik Tomenius
Illustration: Henrik Tomenius

Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och klinker.

Kvartsdamm är hälsofarligt och uppstår vid rivning, slipning, håltagning och anläggningsarbeten.

Kvartsdamm som andas in kan orsaka allvarliga lungsjukdomar bl a Silikos och lungcancer.

Artikeln innehåller generella rekommendationer baserade på föreskrifter och slutsatser från mätningar av kvartsdamm vid byggnadsberedning. En riskbedömning skall göras i varje enskilt fall!

Det går att skydda sig mot kvartsdamm

Innan arbetet påbörjas skall riskbedömning göras, skyddsåtgärder beslutas och utrustning för att minska halten kvartsdamm i luften installeras på arbetsplatsen.

Skyddsåtgärderna nedan används – och kombineras vid behov – så att maximal effekt uppnås.

Begränsa damm vid källan

Maskiner och verktyg kompletteras med punktutsug för att samla in av damm direkt när det uppstår.

Väggsåg med dammsugarmunstycke (Hilti)
Handhållen maskin med dammsugarmunstycke (Hilti)

Förhindra spridning av damm

Bild: Pullman ErmatorBild: Pullman Ermator
Avgränsat arbetsområde. (Pullman Ermator)

Metoder för att förhindra att damm sprider sig till andra utrymmen:

 • avskärma och täta runt arbetsområdet t ex med väggar av byggplast
 • utför avskärmningen av arbetsområde tätt och skapa undertryck med hjälp av fläktar eller luftrenare samt utblåsning av luft.

Begränsa halten damm i arbetsmiljön

Metoder för att minska mängden kvartsdamm i luften:

Luftrenare (Pullman Ermator)
Luftrenare (Pullman Ermator)
 • luftrenare – som renar luften med grovfilter och HEPA13-luftfilter
 • joniseringsaggregat eller vattendimma dom förhindra att damm yr omkring i luften
 • luftrenare med evakueringsslang för att leda bort förorenad luft från arbetsutrymmet

Informationsfilm om jonisering:


Kontrollmätningar av kvartsdamm i luften utförs vid behov efter att arbetet påbörjats för att säkerställa att skyddsåtgärderna räcker.

Andningsskydd mot kvartsdamm

Andningskydd används alltid när du när du befinner dig  inom arbetsområdet, när du utför det dammande arbetsmomentet  och när städning utförs.

Bild: www.srsafety.com
Bild: www.srsafety.com

 

Halvmask med partikelfilter P3 – alltid när du befinner dig inom arbetsområdet.

 

Friskluftsmask – när det är mycket kvartsdamm i luften, du utför tyngre moment eller upplever det tungt att andas

Användning och hantering av andningsmask

 • Täthetskontroll utförs före varje arbetspass så att andningsmasken slutet tätt mot ansiktet
 • Andingsmasken får aldrig tas av – eller förvaras – inom det dammiga arbetsområdet
 • Andningsmasken måste skyddas mot smuts och fukt samt rengöras dagligen
 • Luftfiltret måste bytas om det är trasigt, smutsigt eller fuktigt

Täthetskontroll utförs enligt andingsmaskens bruksanvisning: När lufttillförseln täpps igen och du sen tar ett andetag sugs masken mot ansiktet – om den är tät och sitter korrekt.

Andningsskydd som inte sluter tätt eller som tas av när du är i det dammiga arbetsområdet kan förlora hela 90% av sin funktion.

Städning

Städning av arbetsområdet skall utföras vid behov och minst en gång i veckan samt efter avslutat arbete.

 • Städning utförs med dammsugare utrustad med HEPA13-filter.
 • Andningskydd används även vid städning.

Städning skall aldrig utföras med sopborste eftersom det främst bidrar till att  dammet virvlar upp och höjer kvartshalten i luften.


Hälsokontroller

Om du ofta arbetar med arbeten med risk för kvartsdamm skall din arbetsgivare ordna med hälsokontroll, av lungor och andning, minst vart 3:e år

Mer information hos arbetsmiljöverket: Kvarts-stendamm

AFS Bild: Arbetsmiljöverket
Bild: Arbetsmiljöverket

Utbildning om kvartsdamm

Arbetsgivare är skyldig att utbilda och informera de arbetstagare som exponeras för kvartsdamm om risker och skyddsåtgärder.

Källor och länkar

Kvarts-stendamm (Arbetsmiljöverket)
Dammbegränsning (Håltagning.nu)
Artiklar om damm (Håltagning.nu)
Guidelines: Prevention against silica dust (IACDS/HiB)
Rivningsarbete kan orsaka KOL (Prevent)
Andningsskydd (Arbetsmiljöverket)
Tillpassning och täthetskontroll av andningsmask (www.srsafety.com)
Skötsel av andningsmask  (www.srsafety.com)