Kvartsdamm kan ge silikos

Om kvarts

Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför den internationella branschorganisationen IACDS .

Fler artiklar: Kvartsdamm

Annonsplats

Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid.

Kvarts finns bland annat i granit och gnejs.

Stendammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial kan innehålla kvarts – ibland i höga halter.

Kvartsdamm finns i:

 • Gruv- och stenindustrin – damm uppstår när man till exempel krossar, sorterar och maler sten.
 • I stålverk och gjuterier används kvartssand vid gjutning och i porslinsfabriker och andra keramiska industrier.
 • Där glas- och slipvaror tillverkas.
 • Byggnadsämnesindustrin, till exempel där man tillverkar betong-, tegelbyggelement och takpapp.
 • Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat när man river byggnader och driver tunnlar.
 • Där man slipar, borrar och bilar i betong. Även när man sopar gator finns kvartsdamm.
Källa: Kvartsdamm (Arbetsmiljöverket) 
Annonsplats

Kvartsdamm kan ge silikos

Exponering för kvartsdamm sker bland annat vid rivningsarbeten, gatuunderhåll och -städning, slipning, håltagning.

Inandning av kvartsdamm kan precis som asbest orska sjukdomen silikos, s k stendammslunga, Dessutom har det visat sig att kvartsdamm också kan leda till lungcancer och andra cancersjukdomar.

Kvartspartiklar som andas in kapslas in i lungblåsornas så att lungornas volym gradvis minskar.Den minskade lungkapaciteten medför andningsvårigheter, andfåddhet samt ökad belastning på hjärtat.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren ansvar vid t ex ett rivningsarbete där kvarts förekommer är att:

 • bedöma riskerna för spridning och exponering av kvartsdamm
 • anmäla till Arbetsmiljöverket när mobila anläggningar för bearbetning av materialet tas i bruk eller flyttas
 • tillse att utrustningen som används förhindrar spridning av damm.
 • hanterings- och skyddsinstruktioner finns tillgängliga där kvartshaltigt material hanteras
 • tillhandahålla andningsskydd när det behövs.
 • tillse att personal som utsätts för kvartsdammsexponering som är högre än halva gränsvärdet får göra regelbundna läkarundersökningar

På arbetsplatser med kvartshaltigt damm är arbetsgivaren även skyldig att utföra mätningar av det damm arbetstagarna utsätts för. I de flesta fall ska mätningar göras varje år och protokoll från mätningarna ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Skyddsåtgärder

Exempel på skyddsåtgärder mot stendamm på arbetsplatsen:

 • skärma och kapsla in arbetsprocessen,
 • punktutsug på maskiner,
 • hindra dammet att sprida med luften genom vattenbegjutning

Andningsskyddet skall minst vara av typ halvmask med P3 filter, som är effektivt mot kvartsdamm. Annars måste halten kvarts i dammet hållas långt under gränsvärdet.

Annonsplats

Den plats i lokalen där man jobbar med kvarts ska rengöras minst en gång i veckan eller oftare om det behövs. Städning skall utföras så  att damm inte virvlar upp, Bästa metoden är att suga eller spola bort dammet. I annat fall kan en gummiskrapa användas.

Miljöpåverkan

Spridningen av stendamm vid rivning är inte bara ett arbetsmiljöproblem. Kvarts- och stendamm  riskerar också att bli ett miljö- och hälsoproblem för omgivningen om spridningen av dammet inte kan begränsas vid källan. Denna typ av miljöpåverkan regleras även via Miljöskyddslagstiftningen.

Källor och länkar

 • Om kvartsdamm (Arbetsmiljöverket)
 • Silikos (Wikipedia)
 • AFS 1992:16 Kvarts
Annonsplats