Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande innebär att byggnaden dimensioneras för att klara den fuktbelastning man kan räkna med.

Fuktproblem i en byggnad kan också uppstå till följd av byggprocessen och slarv med materialhantering eller väderskydd

Annonsplats

Åtgärder mot fukt på bygget

Höga fuktnivåer i byggdelar och -material undviks bl a genom följande principer:
  • Skydda byggdelar som inte är klara tills byggdelen är skyddad från t ex regn och snö.
  • Lagra aldrig något material så att de utsätts för regn eller fukt från marken.
  • Låt materialen torka ut ordentligt innan nya material läggs till, t ex ytskikt.

På byggarbetsplatsen måste material som lagras torrt. Alla byggdelar måste skyddas mot regn och annan fukt under byggtiden. Innan ytskikt läggs skall det underliggande materialet vara tillräckligt torrt. Här följs bygghandlingar, branschstandarder och tillverkarnas anvisningar gällande maximal fuktkvot, som enkelt kan mätas.

Uttorkning av byggfukt –

Byggfukt är den fukt materialen har när de byggs in eller får i samband med byggprocessen. Det är viktigt att denna torkar ut så snabbt som möjligt.

Annonsplats

Viss uttorkning av t ex platsgjuten betong, pågår lång tid efter att byggnaden är klar. Det är därför viktigt att denna uttorkning kan fortsätta utan att skador uppstår.

Annonsplats

Genom att undvika att stänga in fuktiga material mellan täta ytskikt samt genom att tillse god ventilation i byggnaden undviker man undvika framtida skador eller dålig lukt till följd av byggfukt.

Läs mer:

Annonsplats