Låt inte ord stå mot ord

Muntlig kommunikation före, under och efter genomförande av en entreprenad eller ett hantverksuppdrag kan upplevas som effektivast där och då – i stundens hetta…

Men hur effektivt blir det längre fram att reda ut missförstånd felaktigt utförande, fördröjt färdigställande eller merkostnader till följd av att endera parten (kunden eller utförare) eller båda missförstått varandra, hört fel eller misstolkat det hen hört.

Annonsplats

När ord står mot ord – bristande kommunikation

Om det som muntligen avhandlas under ett projekt – och som berör genomförande, detaljer, ändringar och önskat slutresultat samt tider och pengar – inte dokumenteras och skriftligen verifieras/bekräftas av parterna –  t.ex. genom ett kort mail, uppstår som regel konflikt och ökade kostnader som kan vara svåra att verifiera och få betalt för i efterhand.

Skriftliga överenskommelser – tydlig kommunikation

Även om du kommunicerar muntligen med din beställare så bör du se tillatt det din kommit överens finns skriftligt dokumenterat, t ex genom att skicka en uppdragsbekräftelse till beställaren via mail.

Försäkra dig om att beställaren mottagit ditt mail antingen genom läskvitto eller att du ber denne bekräfta innan du påbörjar jobbet.

Tumregel: Skicka epost – begär svar

Alla beslut och överenskommelser före och under arbetets gång bör du bekräfta via mail till beställaren så att denne har chans att reagera om hen inte uppfattat det på samma sätt som du gör.

Läs mer:

Planering och kommunikation för hantverkare

Kommunikation med beställare

Upphandlings- och entreprenadformer

Vad kännetecknar en framgångsrik organisation?

Annonsplats