Vad gör en sanerare?

En sanerare – eller saneringsarbetare – arbetar med att ta bort föroreningar i mark och byggnader. Ofta utförs denna typ av saneringsarbeten
efter inventering av byggnad/fastighet t.ex:

  • nybyggnadsprojekt där marken visat sig vara förorenad gammal industrimark.
  • ombyggnader och renoveringar av byggnader där man efter miljöinventering upptäckt att vissa material som ska rivas kräver att arbetet utföra av specilister inom sanering.

Sanering av utsläpp

En del saneringsföretag arbetar med mer akuta uppdrag, t ex om ett plötsligt utsläpp av olja eller kemikalier skett. Ett sådant utsläpp måste ofta saneras skyndsamt för att hindra spridning till omgivningen. Förorening av naturmiljö eller grundvatten kan orsaka allvarliga konsekvenser för växtlighet och djurlivet.

Annonsplats

Sanering av äldre byggnadsmaterial

Det är inte bara utsläpp av föroreningar på byggnader eller mark som kan kräva sanering. Saneringsföretag kan behöva anlitas i rivnings- och renoveringsprojekt om det finns äldre byggnadsmaterial eller byggdelar som behöver omhändertas på speciellt sätt för att inte sprida farliga ämnen.*

*Det finns äldre byggnadsmaterial som anvädes förr pga sina goda materialegenskaper men som senare har visat sig innehålla hälso- eller miljöfarliga ämnen som kan frigöras och spridas om materialen rivs ut. Läs mer: Hälso- och miljöfarliga ämnen

Att arbeta i saneringsbranschen

Inom saneringsbranschen finns olika specialiteter beroende på vilka material och ämnen föreatget och dess anställda har specialiserat sig på att ta hand om. Det innebär att saneringsarbetare kan ha olika inriktningar men också att de
kan utveckla sig i arbetet genom att lära sig arbeta inom flera områden för sanering.

Annonsplats

Att arbeta som sanerare är ett omväxlande arbete med både utmaningar och möjlighet att utvecklas. Moderna arbetsredskap och utrustning gör att arbetet kan utföras av de flesta.

Exempel på saneringsarbeten:
  • Sanera asbest
  • Sanera PCB
  • Sanera mögel
  • Sanera kemikalier
  • Rengöra ventilation
  • Högtryckstvätt

Källa: Byggnadsberedning.se


Mer information om arbete som sanerare, eller andra yrken inom byggnadsberedning, finns på branschföreningen BFB´s hemsida. Där kan du också söka seriösa anslutna företag som arbetar med sanering nära där du bor.


Utbildning och behörighet för sanerare

Saneraringsarbetare får ofta sin introduktion och grundläggande kompetens av det företaget som anställes personen. Det innebär att kunskap och erfarenhet byggs upp i arbetet och då inom de saneringsområden som företaget tar på sig att arbeta inom.

Inom vissa områden i saneringsbranschen krävs särskild kompetens och behörighet, t ex asbetsanering. Sanering av asbest ska följa strikta rutiner för att asbestfibrer ints ska sprida och riskera att andas in varken när det rivs ut, hanteras på arbetsplatsen eller transporteras och tas omhand som avfall.

Lagar och regler skyddar saneringarbetare

Det viktigaste saneringsarbetaren behöver tänka är att arbetet planeras och genomförs metodisk genom att följa de lagar, regler och rutiner som finns.

Alla saneringsarbeten är normalt inte farligare än andra arbeten så länge du utför arbetet på kompetent och säkert sätt. I de fall du behöver hantera hälsofarliga ämnen och material finns rutiner och regler som ska följas för att du ska vara skyddad. Din arbetsgivare ska se till att du har både kunskpa och utrustning för att säkert arbete.

Viktig kunskap för sanerare

Som saneringsarbetare är du bland annat skyddad med särskild skyddutrustning som ska vara anpassad efter de ämnen som du hanterar. Det är också viktigt att ha kunskap om risker och hantering av de olika ämnen och material du arbetar med.

Din arbetsgivare ska se till att du har rätt utrustning och hjälpmedel samt kunskap om hur utrustningen ska användas samt vilka regler och rutiner som gäller. Ditt ansvar som sanerare är att följa regler och rutiner samt att använda den utrutsningen på ett kompetent och säkert sätt

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats