Utbildning och kompetens inom byggnadsberedning

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning. För håltagare finns en yrkesutbildning som leder till branschens yrkesbevis.

Även om arbetet med byggnadsberedning inte är lika tungt idag så ställs höga krav på arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med maskiner samt vid arbete i dammiga miljöer som det ofta blir i samband med byggnadsberedning.

I yrkesutbildningen för håltagare ingår gedigna grundläggande bransch- och teknikkunskaper motsvarande de kunskper som de yrkesarbetare som bygger upp hus och anläggningar får i sin utbildning.

För de som arbetar med rivning och sanering finns ingen motsvarande yrkesutbildning. Detta trots de risker som finns och särskilda hänsyn som behöver tas i samband med dessa arbeten har branschen ännu inte prioriterat de gedigna g

En stor del av kompetensen som krävs för byggnadsberedningsyrken lärs ut av de leverantörer som tillhandahåller den tekniska utrustningen.

Det finns – via Arbetsmiljöverket – särskilda krav på utbildning för vissa typer av arbeten. Det kan t.ex. handla om arbeten som alstrar damm/kvartsdamm eller asbestsanering.

Vid saneringsarbeten ställs särskilda krav på utbildning, personlig skyddsutrustning och åtgärder mot damm.

Det saknas relevanta kunskapskrav om bl.a. material, miljö, avfallhantering, återvinning och inte minst om byggnaders hållfasthet under rivning.

Läs mer:

Copyright: Henrik Månsson
Ett yrke inom byggnadsberedning innebär ständigt nya utmaningar att lösa tillsammans med arbetskamraterna.
Foto: Henrik Månsson, Void AB
Yrkesinformation:

Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats