Riskbedömning – anläggning

Anläggningsarbeten innebär flera säkerhetsrisker. Säkerhetsaspekterna är därför en viktig del som måste beaktas genom hela processen från planering till genomförande av ett anläggningsprojekt.

Arbeten med väg- och järnvägsprojekt innebär särskilda risker för både arbetare och trafikanter.

Annonsplats
Trafikverket har därför särskilda regler, riktlinjer och information samt krav på entreprenörer som arbetar med deras projekt:
 • kunskaps- och utbildningskrav t ex vid arbete på väg
 • utformning av arbetsplatsen med säkerhetsanordningar och avspärrningar
 • varselkläder

Trafikverkets riktlinjer och krav tas med i riskbedömning.

Riskbedömning – rutiner

Det viktiga är att gå igenom och identifiera alla säkerhetsrisker och upptäcka eventuella brister i säkerhetsanordningar. Dessutom möjlighet att prioritera att utöka åtgärderna där personen ifråga bedömt att allvarligaste riskerna finns.

Riskbedömningar av arbetsplatsen görs kontinuerligt t.ex:
 • i samband med att nya etapper nås, nya arbeten inleds och förutsättningarna på annat sätt förändras, t ex organisatoriskt,
 • vid arbetsberedning och genomgång med anställda och UE av arbetsmetoder och genomförande
För identifierade risker kontrolleras förutsättningarna att påverka dessa, t.ex:
 • säkring av schaktslänter
 • upplag och uppställning av arbetsmaskiner
 • transportvägar för fordon
 • avspärrningar och varningar
 • hantering och underhåll av maskiner, koppling av redskap och säkring av last
 • anställdas kompetens och skyddsutrustning för arbetsuppgifter.

Personlig riskbedömning

Personalens hantering av utrustning och användning av skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning bör också bedömas vid genomgång av riskerna på arbetsplatsen.

Annonsplats

Förutom övergripande riskbedömning bör det finnas rutin för de som arbetar i projektet att genomföra personlig riskbedömning varje gång ett arbete påbörjas.

Läs mer:

Annonsplats