Miljöpåverkan – väg – och anläggningsprojekt

Miljöpåverkan kopplat till ett anläggningsprojekt sker både till följd av de tidiga besluten hos myndigheter och byggherrar samt hos entreprenören i planering och genomförandet.

Miljöpåverkan under produktionen:
  • transporter av material, utsläpp och användning av bränsle och el,
  • buller och damm.

Genom att planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö kan man minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under byggtiden.

Annonsplats

Vid driften av anläggningen sker miljöpåverkan, t ex från fordon som kör på en väg och på naturen och landskapet där vägen förläggs. Miljöpåverkan för närboende regleras i miljöskyddslagstiftningen.

I planeringsskedet för en ny väg tar man hänsyn till denna miljöpåverkan och tar de beslut som bedöms ge mints negativa effekter.

Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbeskrivning är verktyg för att sammanställa kunskap och bedömningar om ett projekts miljöpåverkan. Exempelvis kan klimatbelastning jämföras för olika sträckningar och dragningar av en vägsträcka.

En miljökonsekvensbeskrivning brukar ta hänsyn till:
  • Projektets miljöpåverkan under genomförandefas och driftsfasen.
  • Påverkan på natur, kultur och landskap.
  • Ett fungerande landskap för människors hälsa och välbefinnande.
  • Trafikbuller.
  • Viktiga miljöer och kulturarv.
Global miljöpåverkan
Annonsplats

Mycket av den miljöpåverkan som sker är ett hot mot den globala miljön och klimatet. Energianvändning och koldioxidutsläpp är viktigt att begränsa.

Läs mer:

Miljökonsekvensbeskrivning – vägbyggnad

Väg- och anläggningsarbete

Trafikverkets miljöfokus

Annonsplats