Etikettarkiv: Sponsorer

Byggkeramikrådet – Ny sponsor till Byggipedia

Välkomna, BKR!

Logga_bkrByggkeramikrådet, BKR, har sedan en tid samarbetat med Byggipedia bland annat genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt artiklar till Kunskapslänken.se. Nu går BKR in även som sponsor för att stötta detta arbete samt den fortsatta utvecklingen och uppdateringar av webbplatsen.

Om Byggkeramikrådet

BKR är en branschförening inom området för byggkeramik, dvs kakel och klinker. BKR arbetar både med material, inspiration och teknikfrågor. En stor del av informationen och kunskapen kring plattsättning har lanserats via BKR, t ex genom medverkan vid framtagande av branschregler samt genom Byggkeramikhandboken.

En viktig del i arbetet för BKR är beskrivningar av tekniska utföranden av t ex våtrum och att hämta inspiration från andra länder.

Exempel på BKR´s engagemang:
 • Plattsättning av fasader som är på frammarsch även i Sverige
 • Säkra våtrumsutföranden
 • Utbildning och certifiering ”Behörig Våtrum”
 • Uppvärmda klinkergolv

Länkar

 

Ny sponsor: SPEF

Byggipedia hälsar SPEF välkommen som ny sponsor!

logo_spef

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har idag närmare sextio medlemsföretag.

Samtliga medlemsföretag utför till en väsentlig del av sin verksamhet puts- och murningsarbeten. Flera av företagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex i samband med fasadrenoveringar.

Föreningens ändamål

SPEF´s ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen samt verka för branschens fortbestånd och vidareutveckling. Exempel på arbetsområden:

 • medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel
 • kontinuerligt erfarenhetsutbyte med leverantörer av puts och murningsmaterial
 • bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen
 • medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA)
 • samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor
 • utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information

Läs mer: www.spef.org

Sponsring och praktiskt samarbete

Förutom sponsring kommer SPEF också att långsiktigt samarbeta kring utvecklingenav Byggipedia, bidra med tekniska underlag, information och länkar kring murning och putsning.

Vi ser fram emot att bygga upp ytterligare kompetens inom material och utförande för murning, putsning och fasadsystem mm tillsammans med SPEF samt deras medlemsföretag och leverantörer.

Håltagningsentreprenörerna, HiB

Håltagningsentreprenörerna, HiB,  bildades 1987 och består idag av ca 125 medlemsföretag. Några av dessa verkar inom fler områden bl a sanering och rivning.

En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen.

HiB har till ändamål att:

 • Genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten.
 • Samarbetet med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stöder medlemmarnas intressen.
 • Kompetensutveckla medarbetare med både praktisk och teoretisk kunskap (utbildningen sker i föreningens regi och medarbetare erhåller yrkesbevis efter godkänt teoretiskt prov)
 • Genom kurser och seminarier vidareutbilda företagsledning och tjänstemän i kvalitetsutveckling och entreprenadjuridik
 • Arrangera studieresor i samband med mässor och konferenser
 • Beställare och konsulter hålls informerade om nya arbetsmetoder och branschspecifika mätregler.
 • Främja andan mellan kollegor i branschen och framför allt utbyta erfarenheter och kunna vara med och påverka beslut

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är  medlemmar i HiB och bidrar med utveckling, kunskap och kompetens på maskin- och verktygssidan. En viktig del i utvecklingsarbetet är arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Läs mer på hemsidan: Håltagningsentreprenörerna

Håltagningsentreprenörerna på Byggipedia

HiB har tagit sammanställt informations- och utbildningsunderlag som finns bl a under Yrkeskunskap på Byggipedia.

Byggipedia diskuterar nu möjligheten att,  tillsammans med bl a Håltagningnsentreprenörerna samt andra verksamheter t ex sanering och rivning, utveckla ett kunskapsområde specifikt för utbildning och utövare inom detta gebiet. Fokus kommer att ligga på exempel på åtgärder och metoder samt hållfasthet och säkerhet kring utförandet. Logistik, dammbegränsning samt hantering av massor och miljö- och hälsofarliga ämnen är viktiga områden att ta upp.