Etikettarkiv: Byggarbetsplatsen

Logistikexempel – innerstadsprojekt

I en rapport redovisar MKB Fastighets AB sin erfarenhet av hur logistiken löstets för  ett nybyggnadsprojekt i centrala Malmö.

Leveranser av material till bygge var en viktig faktor som var tvungen att  beaktades genom hela projektet, från upphandling till produktion.

1. Förberedelser i projekteringen:

MKB ställde krav på entreprenörerna redan i upphandlingsskedet och stor möda lades för att redan under projekteringen skapa bra förutsättningar för produktion och logistik.

I projektet var hög prefabriceringsgrad, upprepningseffekter, enhetliga produktionslösningar samt behovsstyrda leveranser viktiga medel för att underlätta logistiken.

2. Logistikansvarig:

Det tillsattes en logistikansvarig och en ansvarig för övervakande av in- och utgående leveranser till bygget.

3. Bokningsbara lossningsplatser:

Särskilda lossningsplatser etablerades som var bokningsbara via internet och endast inbokade transporter som kom på utsatt tid (!) släpptes in på bygget.

4. Information till alla projektmedarbetare:

MKB tog fram en pedagogisk informationsvideo som visades för alla projektmedverkande för att skapa en förståelse för projektet i sin helhet.

5. Rutiner för uppföljning:

Från projektstart fanns rutiner för vad som skulle följas upp och hur detta skulle ske.

Källor och länkar

ROTbloggen
Effektiv logistik i innerstadsprojekt (Boverket/MKB),

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.
Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.

Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om ksydd mot olyckor.

Fortsätt läsa Lagar och regler kring brandskydd