Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Relining i fastigheter

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.

Byggnadsberedning

Rivningsmetodik

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material t ex genom skruvning, eller sågning

Copyright: Henrik Månsson
Ett yrke inom byggnadsberedning innebär ständigt nya utmaningar att lösa tillsammans med arbetskamraterna.
Foto: Henrik Månsson, Void AB
 

Kontrollerad rivning (engelska: controlled demolition) innebär att rivningen utförs med hjälp av sprängmedel, en ganska vanlig metod vid rivning av höga byggnader.

OBS! För att kunna återvinna stommaterialet, t ex betongen, vid rivning kan det bli nödvändigt att först separera och demontera byggdelar och farliga material som så att dessa inte förorenar rivningsmassorna. Alternativt måste massorna sorteras efter rivningen.

Sådant som är farligt avfall måste nästan alltid tas ut före rivningen.

Riskmaterial vid rivning

Selektiv rivning innebär att byggdelar och material demonteras efter ett visst schema för att kunna återbrukas, återvinnas eller monteras upp på nytt på annan plats.

Selektiv rivning


Avfallshantering på bygget

Hantering av bygg- och rivningsavfall Några tips från avfallsbolaget Sysav i Malmö kring hantering av bygg- och rivningsavfall: ...
Läs Mer
Laddar…

Länkar

Farliga ämnen
EDA High Reach Guidelines 

Håltagning.nu

Kompetensbehov – Byggnadsberedning

Kompetensbehovet vid byggnadsberedning, såsom ROT- och rivningsarbeten, omfattar säkerhet- och miljöfrågor.  Det krävs kontroll över risker och riskmaterial och en god planering av arbetena.

Vid ROT arbeten är det särskilt viktigt att ta hänsyn till säkerhet och miljö även för de boende eller andra brukare som befinner sig samtidigt i byggnaden. I yrkesutbildningarna för respektive yrke ingår sällan kunskap om just ROT-arbeten och de särskilda förutsättningar som gäller.

Viktiga kompetenser för den som arbetar med ROT och rivning är bl.a.:

  • planering av rivning och sortering av materialfraktion för bästa möjlighet till återvinning och ekonomi.
  • förståelse för hållfasthet i byggnader och kunna planera arbetet samt upplag för uttagna material – utan risk för rasolyckor
  • kunskap om maskinsäkerhet samt avgränsning och skyltning av riskområden vid demonteringsarbeten
  • skyddsåtgärder mot damm
  • säkra lyft
  • kunskap om identifiering av samt säker hantering och omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material

Yrkesinformation från BFB


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia