Cirkulärt byggande – ett kretsloppsperspektiv

Kretsloppsperspektiv för byggnader och anläggningar

För att skapa fungerande kretslopp för byggnader och anläggningar behöver fokus för utvecklingsarbetet ligga på:

  • rivnings- och demonteringsprocessen, metodik och ekonomi,
  • framtida möjligheter att omhänderta och återbruka material,
  • kvalitetssäkring vid återvinning till nya produkter och material,
  • ansvar och garantier för produkter vid t.ex. återbruk.

Helhet och långsiktighet är nyckeln till ett hållbart cirkulärt byggande som inte leder till onödig miljöbelastning, ohållbar kvalitet eller ohållbar bygg- och boendekostnader.

Annonsplats

Helhetsgreppet behövs också för att skapa funktionella och hållbara icke fördyrande rutiner.

Vad är hållbart?

Hållbar upphandling och byggande

Det är kanske mer lönsamt och bättre ur resurshushållningssynvinkel att eftersträva byggande med hållbara byggdelar och ny material som fyller sin funktion över tid, dvs. under större delen av en byggnads eller anläggnings livslängd?

En hållbar rivningsekonomi

I den mån en rivningsentreprenör kan spara pengar på att..
  1. avlägsna miljöfarliga material innan rivning,
  2. planera en säker och även effektiv rivningsordning där olika byggdelar och komponenter demonteras,
  3. eftersorterar rivningsmassorna efterhand och på plats – så att de materialfraktioner som inte kunnat demonteras på ett effektivt eller säkert sätt i förväg nu särskiljs från varandra.
  4. maskinellt sortera i anläggning som separerar lätta respektive otympliga  eller magnetiska material och därefter krossar och sorterar de tunga materialen till önskade fraktioner

Cirkulär ekonomi för branschen

Ekonomin i utvinning av återanvändbara massor, ballastmaterial och för att utgallra användbara byggprodukter – ligger idag på tidsaspekten och resursanvändningen under rivningsprocessen samt i alternativkostnaden för att omhänderta rivningsmassorna, t.ex. som deponiavfall.

Cirkulära kompetenser

Framtida rivningsekonomi – och funktionalitet – kan ligga i framtida yrkeskompetens bl.a:
  • kunskap om olika materials värde som avfall och som råvara,
  • kunskap om identifiering av farligt avfall,
Annonsplats

Dessutom krävs inte minst kompetent upphandling, planering och genomförande av rivningsentreprenader samt tillgång till maskinell utrustning för att underlätta olika steg i rivningsprocessen.

Kompetensbehov – Byggnadsberedning

Annonsplats

Återbruk i storskalig produktion

Om frågor som påverkar möjlighet till storskaligt återbruk av rivningsprodukter t.ex. logistik, lagerhållning, garantier mm, löses kan det påverka rivningsentreprenörens incitament för en mer selektiv rivningsprocess.

Selektiv rivning

Annonsplats