Utemiljö: Sten- och plattsättning

Arbete med sten- och plattbeläggningar utomhus innebär hantering av tunga material. Ofta används maskinella transport- och lyfthjälpmedel. Det finns även möjlighet att automatisera läggningsarbetet.

Kontrollera och säkerställ innan arbetet planeras:
  • markens förutsättningar,
  • marklutning,
  • underarbeten och dränering,
  • mönsterläggning och angränsnande ytor,
  • hur stenytan ska användas, belastning, slitage.

Material, dimensioner och utformning av utomhusytor med beläggning av sten- eller plattor anpassa efter vilken typ av trafik som ska belasta ytan. Ju tyngre trafik desto högre krav på underlaget.

Annonsplats

Natursten och -plattor kan vara skiffer, granit, sandsten. Marksten avser ofta betong medan marktegel avser sten tillverkad av lera. Även klinker används utomhus.

Annonsplats

Underarbeten samt packning (efter att stenen har lagts ut) är avgörande för  resultatet och hållbarheten.

Läs mer:

Annonsplats