Från programhandling till systemhandling

Diskussioner och beslut under programskedet baseras på översiktliga idéskisser. Dessa utmynnar sedan i bygglovshandlingar på vilka bygglovet söks. Under projekteringsskedet växer sedan alla detaljlösningar, materialval mm fram.

Under projekteringsprocessen samordnas de olika konsulternas ritningar så att de stämmer överens och går att bygga efter. Under detta skede benämns ritningarna systemhandlingar.

Annonsplats

Arkitektens ritningar (A-ritningarna) beskriver byggnadens helhetliga utformning, planlösning, rumsindelning mm. Konstruktören (K) som ansvarar för byggnadens bärande konstruktionerna tar fram konstruktionsritningarna medan el- och VVS-projektörerna tar fram sina respektive ritningar och beskrivningar (E samt VVS/VS). Vanligt är också att det finns en konsult som ansvarar för markprojektering samt en för brand.

Utöver de traditionella konsulternas handlingar förekommer ofta ritningar och monteringsanvisningar för en mängd olika delar av projekten. Vissa underleverantörer och specialentreprenader som ingår i projektet har sina egna ritningar.

Annonsplats

Vilka byggnadsdelar och komponenter som baseras på särskilda ritningar varierar mellan olika projekt. Det kan exempelvis vara stomme eller hiss. Många småhusprojekt byggs dock traditionellt baserat på arkitektens, konstruktörens och installationskonsulternas ritningar.

Läs mer:

Annonsplats

Annonsplats