Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Drift- och skötselinstruktioner

All information som kan vara relevant för framtida ändringar eller kompletteringar samt för drift och skötsel brukar man försöka arkivera vid avslut av byggprojekt idag. Det är beställarens ansvar att begära in och i förekommande fall bekosta dessa handlingar.

Utöver relationsritningar arkiveras ofta produktinformation från leverantörer, t ex vitvaror, bänkskivor, golvmaterial mm. Ibland sparas även materialleverantörernas miljövarudeklarationer, som beskriver materialens miljöpåverkan från tillverkning till bruksskede samt avfallshantering och återvinning av materialen när de skall rivas ut.

Annonsplats

Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad (ROT)

Om- och tillbyggnader följer i princip samma turordning som beskrivs för byggprocessen ovan med skillnaden att man utgår ifrån befintliga förutsättningar, konstruktioner och relationsritningar. Befintliga ritningar för ett hus är de ritningar som arkiverats.

Om relationshandlingar inte upprättats brukar dessa utgöras av de bygghandlingar man byggt efter. Vid omfattande ombyggnadsprojekt upprättas ibland nya relationshandlingar innan nya ritningar för ombyggnaden tas fram. Det är viktigt att basera projektet på de rätta förutsättningarna.

Förutom att man bör vara uppmärksam på att befintliga ritningar, s k relationshandlingar, inte alltid stämmer helt med verkligt utförande så är det vanligt i äldre hus att ändringar har gjorts under åren utan att dessa dokumenterats.

Annonsplats

I samband med ombyggnader i det egna huset bör man vara vaksam bl a på vilka de bärande delarna är samt stabiliserande delar. Rörelser i konstruktionen eller tidigare ändringar kan ha medfört viss omfördelning av de laster som byggnadsdelarna bär upp, i förhållande till det som teoretiskt framgår av ritningar. Även icke-bärande byggdelar kan ha viss påverkan på stabiliteten i en byggnad. Vid osäkerhet i samband med ingrepp i bärande delar kan en byggnadskonstruktör konsulteras.

Annonsplats

Rivning och håltagning

I samband med rivningsarbeten, borrning, bilning och håltagning är det av vikt att även känna till var installationsdragningar för vatten, värme och el är förlagt i byggnaden. Mycket av detta kan vara förlagt dolt i såväl bärande som icke bärande byggnadsdelar.

Redan på arkitektens ritning (A) brukar man kunna utläsa vilka byggnadsdelar som är de bärande. Konstruktionsritningarna (K) beskriver den bärande konstruktionen, anslutningar och detaljer. Med god förståelse för hur installationer för el (E) och vatten (VVS) görs samt kunskap i tolkning även av dessa ritningar kan man ofta bedöma var det är säkert att borra eller riva. Viktigt är att förstå att ledningsdragning inte alltid sker efter några exakta mått varför den exakta placeringen inte alltid kan utläsas på ritningen.

Annonsplats