Riskbedömning – anläggning

Anläggningsarbeten innebär flera säkerhetsrisker. Säkerhetsaspekterna är därför en viktig del som måste beaktas genom hela processen från planering till genomförande av ett anläggningsprojekt.

Arbeten med väg- och järnvägsprojekt innebär särskilda risker för både arbetare och trafikanter. Trafikverket har därför särskilda regler, riktlinjer och information samt krav på entreprnörer som arbetar med deras projekt:

 • kunskaps- och utbildningskrav t ex vid arbete på väg
 • utformning av arbetsplatsen med säkerhetsanordningar och avspärrningar
 • varselkläder

Trafikverkets riktlinjer och krav tas med i riskbedömning.

Riskbedömning av arbetsplatsen

Allt arbete skall föregås av en riskbedömning där man identifierar risker och åtgärdar dem.

Vid riskbedömning identiferas faktorer och arbetsmoment på arbetsplatsen som kan innebära säkerhets- eller arbetsmiljörisk.

Identifiera riskerna

Riskerna som kartläggs på arbetsplatsen kan vara:

 • typ av arbete och vilka risker som är förknippade med dessa
 • arbetsplatsen organisation, utformning och disposition, t ex om det finns gott om utrymme eller är trång med många arbeten och arbetare på samma ställe
 • rutiner för säkerheten och personliga riskbedömningar
 • kunskap och erfarenhet bland personalen, t ex yrkes och kompetensbevis.
 • vidtagna åtgärder och möjlighet att skydda arbeten och personal från olika risker

Bedöm sannolikheten att skada inträffar

För varje identiferas risk görs sen en bedömning av hur stor risken är (sannolikheten) att någon skadas eller ådrars sig hälsoproblem. Riskbedöming anges för varje arbetsmiljöfaktor om risken är:

 • Låg,
 • Medel,
 • Hög.

För att bedömma detta beakats bl a kunskap, erfarenhet, säkerhetsåtgärder och om det i det aktuella projektet förekommer faktorer som kan påverka risken men som är svåra att förutsäga och kontrollera.

I praktiken kan olika personer göra olika bedömningar av hur hög risken är. Riskbedömning fungera ändå som en checklista.

Konsekvenserna vid inträffad skada varierar

Riskerna kan också bedömas utifrån hur allvarliga konsekvenserna kan bli om en olycka/skada inträffa (Konsekens). Ex:

 • Om en schaktvägg rasar in och det pågår arbete på schaktbotten kan konsekvenserna bli allvarliga för de personer som drabbas till skillnad från om inget arbete pågår i schakten och inga personer vistas där.
 • Om arbetet sker vid en hårt trafikerad motorväg respektive om arbetet sker vid mindre trafikerad grusväg kan antagligen både sannolikhet för olycka och konsekvens, dvs skador av olykca  bedömas olika.

Riskbedömningen – checklista och verktyg

Det viktiga är att gå igenom och identifiera alla säkerhetsrisker och upptäcka eventuella brister i säkerhetansordningar. Dessutom möjlighet att prioritera att utöka åtgärderna där personen ifråga bedömt att allvarligaste riskerna finns.

Riskbedömningar av arbetsplatsen görs kontinuerligt t ex

 • i samband med att nya etapper nås, nya arbeten inleds och förutsättningarna på annat sätt förändras, t ex organisatoriskt,
 • vid arbetsberedning och genomgång med antsällda och UE av arbetsmetoder och genomförande

Läs mer:  Arbetsberedning

Om arbetsberedning

Risker i anläggningsprojekt

Exempel på arbeten och faktorer vad som kan ingå i riskbedömning av anläggsningarbete:

 • Schaktarbeten
 • Arbete med maskiner
 • Transporter och lyft
 • Förbipasserade trafik
 • Sprängningsarbete
 • Tillfällig el
 • Farliga ämnen bl.a:
  • Föroreningar i mark
  • Damm, kvartsdamm
  • Avgaser biltrafik

Läs mer: Säkra Lyft
Läs mer: Kvartsdamm

Skydd mot kvartsdamm

För identifierade risker kontrolleras förutsättningarna, t.ex:

 • säkring av schaktslänter
 • upplag och uppställning av arbetsmaskiner
 • transportvägar för fordon
 • avspärrningar och varningar
 • hantering och underhåll av maskiner, koppling av redskap och säkring av last
 • anställdas kompetens och skyddsutrustning för arbetsuppgifter.

Exempel:

Personlig riskbedömning

Personalens hantering av utrustning och användning av skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning bör också bedömas vid genomgång av riskerna på arbetsplatsen.

Förutom övergripande riskbedömning bör det finnas rutin för de som arbetar i projektet att genomföra personlig riskbedömning varje gång ett arbete påbörjas.

Beräkning av riskfaktor

Mer avancerad bedömning och beräkning av riskfaktorer kan göras enligt olika teoretiska modeller, t ex med följande formel:


Risken = S x

 • S=Sannolikhet
 • K=Konsekvens


Beräkningsexempel:

Riskbedömning - Läggning av va-rör och brunnar
Källa: ByggAi – Läggning av va-rör och brunnar

Källor och länkar:

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Maskiner (AFS 2008:3)
Arbetsberdning – Mark (ByggAi)