Särskilda förutsättningar – Yttertak

Funktionskrav

Taklutning

Taklutningen är en förutsättning för att regn- och smältvatten skall kunna rinna av taket.
Extrema vindförhållanden kan dessutom medföra undertryck med uppåtriktade krafter så att taket ”sugs” uppåt och riskerar att blåsa av om det inte är stadigt förankrat.
Taklutningen avgör hur stora dessa krafter kan bli.

Takets lutning kan vara avgörande för vilka taktäckningsmaterial som kan användas, t ex:

  • Tegel- och betongpannor brukar kunna användas ner till 14 graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende av vilket underlagstak man har samt om panorna är falsade. Ofalsade pannor kräver en taklutning på minst 22 grader.
  • Vid flackare tak används ofta papp- eller plåttäckning. Även för plåt- och papptäckning finns minsta rekommenderad taklutning som man måste vara uppmärksam på.
    Vid mindre än 3,5 graders lutning kan helklistrad tvålags papptäckning användas.

Tillverkare av takmaterial utfärdar rekommendationer och anvisningar avseende utföranden vid olika taklutningar.

Täthet
Plåttäckning svetsas eller falsas. Anvisningar enligt HusAMA och tillverkare skall följas.

Hållfasthet
En takkonstruktion utsätts för påfrestningar som ställer krav på hållfastheten i konstruktionen. Krav och rekommendationer avseende utformning av bärande konstruktioner finns i Boverkets Konstruktionsregler, BKR. Taket skall klara av påfrestningar av snö, vind och de ingående takmaterialens egenvikt. Denna belastning är utbredd och fördelar sig över större delar av taket. Vid besiktning och underhållsarbete, då taket beträds av personer, utsätts det för punktbelastning som varje enskild del av taket måste kunna tåla.

Beräkning av snölast

Vid beräkning av takkonstruktionens hållfasthet skall man bl a ta hänsyn till snölasten. Som underlag för bedömning av snölasten utgår man ifrån vilken snözon byggnaden är belägen i. Även takets form och lutning påverkar hur stor den yttre belastningen på taket i form av snölast.

På flacka tak mindre än 15° medför snö en hög belastning. Vid brantare tak 15 – 30° ökar belastningen på taket när snö blåser över nocken och anhopas på lässidan. Vid taklutning > 60° beräknas däremot snölasten vara obefintlig.

Taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvar för taksäkerheten både under byggtiden och efteråt.Vid projektering av tak skall en takplan avseende taksäkerhet upprättas.

Taksäkerhetsplanen skall beskriva:

  • Skyddsanordningar
  • Gångvägar
  • Snöräcken
  • Lutningsförhållanden
  • Infästningar i bärande konstruktion
  • Yttertakstäckning

Vid takarbeten skall arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter, AFS följas. Horisontella arbetsplan skall monteras och området nedanför pågående arbete avskärmas p g a risk för fallande föremål. Ställning eller lift kan placeras vid eller strax under takfoten. Ett flexibelt arbetsplan som kan flyttas uppåt och nedåt samt i sidled längs taket efter hand som arbetet fortskrider är en ergonomisk och säkerhetsmässig förutsättning vid läggning av stora takytor. För att skydda takarbetare mot fallolyckor används skyddssele. De som vistas under arbetsområdet skall bära skyddshjälm.

Fastighetsägaren är ansvarig för skada som kan uppstå om saker faller ner från tak, t ex takpannor, istappar, snö. Husägaren är skyldig att se till att fasta takskydd finns och underhålls. Montering och användning av takskyddsprodukter skall följa tillverkarens anvisningar för att funktionen skall kunna garanterasSom fastighetsägare är man även ansvarig för att de entreprenörer man anlitar följer reglerna avseende säkerhet och arbetarskydd så att ingen kommer till skada under byggtiden.