Takets bärande konstruktion

Takstolarna är takets bärande delar och ingår i byggnadens stomkonstruktionen.

Exempel på takstolskonstruktioner:
  • Ryggåstak
  • Svensk takstol
  • Ramverkstakstol
  • Uppstolpade tak
  • Fackverk

Annonsplats

Utöver exemplen här som är vanliga takformer för bostadshus förekommer låglutande och platta tak, vilket varit populärt under perioder. Industribyggnader och lokaler har taklösningar anpassade för verksamheten och de ofta betydligt större spännvidderna. Därför kan de se helt annorlunda ut och är ofta relativt flacka och har specialkonstruerade stomsystem.

Takstolen består av bärande bjälkat och balkar bl a:
  • Kryssfanérbalken – kraftig plywood på högkant
  • Limträbalk – fyra eller fler trälameller limmade med fiberriktningen i balkens längdriktning
  • Lättbalk, t ex Boardbalk – träbaserad skiva på högkant förstärkt med pålimmade träreglar.

Boardbalk är exempel på en balkkonstruktion med låg egenvikt och som genom sin utformning minimerar risken för köldbryggor i yttertaket.

Sammanfogning av bärande balkar i takkosntruktionen

Vanligen används varmförzinkade spikplåtsförband eller skruvförband vid sammanfogning och skavning av konstruktionsvirket till takstolar. Vid montering kan s k balkskor och/eller vinkelbeslag användas. Avståndet mellan varje takstol brukar vara max 1,2 meter (1200mm).

Annonsplats

Prefabricerade takstolar

Annonsplats

De flesta takstolar i nyproduktion idag är fabrikstillverkade med spikplåtar. En takutforming med få olika takstolstyper medger en effektiv och billig produktion. Last och spännvidd kan dock påverka kostnaderna.

Impregnerat trä

Användning av impregnerat trä i takkonstruktioner syftar till att motstå angrepp av skadeinsekter, svamp och röta. Ett angrepp kan bryta ner materialet med minskad hållfasthet som följd. Träet kan tryckimpregneras eller strykas med impregneringsmedel.

Annonsplats