Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvar för taksäkerheten både under byggtiden och efteråt.

Vid projektering av tak ska en takplan avseende taksäkerhet upprättas.

Annonsplats
Taksäkerhetsplanen skall beskriva:
  • Skyddsanordningar
  • Gångvägar
  • Snöräcken
  • Lutningsförhållanden
  • Infästningar i bärande konstruktion
  • Yttertakstäckning

Säkerhet vid takarbeten

Vid takarbeten skall arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS följas.

  • Horisontella arbetsplan skall monteras och området nedanför pågående arbete avskärmas pga. risk för fallande föremål.
  • Ställning eller lift kan placeras vid/under takfoten.

Ett flexibelt arbetsplan som kan flyttas uppåt och nedåt samt i sidled längs taket efter hand som arbetet fortskrider är en ergonomisk och säkerhetsmässig förutsättning vid läggning av stora takytor.

För att skydda takarbetare mot fallolyckor används fallskyddssele.

Annonsplats

De som vistas under arbetsområdet skall bära skyddshjälm.

Ansvar för taksäkerheten

  • Fastighetsägaren är ansvarig för skada som kan uppstå om saker faller ner från tak, t ex takpannor, istappar, snö.  Husägaren är också skyldig att se till att fasta takskydd finns och underhålls.
  • Som fastighetsägare är man även ansvarig för att de entreprenörer man anlitar följer reglerna avseende säkerhet och arbetarskydd så att ingen kommer till skada under byggtiden.

Personligt ansvar

Den som utför ett arbete ska själv göra en riskbedömning innan arbete påbörjas.

Det är också ett personligt ansvar att följa säkerhetsföreskrifterna och att använda den säkerhetsutrustning som finns (ska finnas!).

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Annonsplats

Montering av takskyddsprodukter

Montering och användning av takskyddsprodukter skall följa tillverkarens anvisningar för att funktionen skall kunna garanteras.

Särskilda förutsättningar – Yttertak

Annonsplats