Att hålla ställningen – Vem har ansvar för vad?

När en entreprenad överlämnas till beställaren för att tas i bruk övergår (efter besiktningen) ansvaret till beställare. Detta gäller också ställningsentreprenader!

Beställarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet och de olika företagens, inkl. UEs, systematiska arbetsmiljöarbete bör omfatta frågor som rör beställning av ställning samt användning och användarkompetens.

Annonsplats

Beställarens ansvar

Detta kan beställaren göra för att förebygga risker:
 • kontrollera att ställningsföretaget är auktoriserat.
 • informera ställningsföretaget om vilka arbeten och specifika krav som ställningen skall anpassas för och eventuellt behov av modifiering under projektets gång. Exempel på information vid beställning:
  • ställningens ändamål
  • arbetsområde
  • tidpunkt för användning
  • speciella omständigheter
 • informera ställningsföretaget om något arbete eller material är särskilt väderkänsligt för uttorkning, värme, frost eller fukt.

Om en beställare överlåter användning – och ansvaret – för en ställning till en annan entreprenör görs först en riskbedömning och ev anpassning av ställning. Detta görs av ställningsföretaget. Därefter utförs och dokumenteras en (gemensam) besiktning innan ställningen kan tas över av nästa entreprenör.

Ställningsentreprenörens ansvar

Detta kan ställningsföretaget göra för att förebygga risker:

Tillse att alla anställda har korrekt utbildning för det aktuella arbetet samt att de har kunskap om gällande lagar och regler.

Annonsplats
Informera om och avtala med beställare om:
 • fördelarna med väderskydd, rutiner för att hålla bomlag och tillträdesvägar säkra.
 • att ställningsentreprenören skall kontaktas för ändringar och modifiering av ställningen
 • att ställningsföretaget skall kontaktas t.ex:
  • om någon ställningsdel lossnat
  • om någon infästning är lös
  • vid upplevd instabilitet hos ställning eller del av ställning
  • om väderskyddet inte är intakt.

Yrkesarbetarnas ansvar

Detta kan yrkesarbetare som arbetar på en ställning göra för att förebygga risker:
 1. Om något verkar felaktigt, instabilt eller om ställningen inte är avpassad för arbetet rapportera till arbetsledare direkt.
 2. Arbetsledaren bör då rapportera vidare till platschef och/eller direkt till ställningsentreprenören så att denne kan komma ut och kontrollera samt utföra nödvändiga korrigeringar efter behov.
 3. Vid omedelbar fara eller om ingen förbättringsåtgärd sker tas kontakt med skyddsombud i första hand eller arbetsmiljöverket i andra hand.

Läs mer: Arbete från ställning

Källor:

Arbetsmiljöverket

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats