Vad är täkter och täktverksamhet?

Kunskap för anläggare eller maskinförare om utvinning naturliga råvaror, såsom grus, sten och matjord, för bygg och anläggningsmaterial.

Denna form utvinning av råvaror, och platsen där detta göra, kallas i miljölagstiftningen täktverksamhet respektive täkter.

Annonsplats
Miljölagstiftningen styr bl.a:
  • Hur vi får använda jord- och stenmaterial och utvinna dessa anläggningsmaterial från naturen.
  • Genomförande av arbetet, t ex krav på att minimera störningar i form av utsläpp av föroreningar, damm och buller.

Vad är en täkt?

Täkt är den plats som utnyttjas för brytning eller insamling av jord- och stenmaterial.

Täktverksamhet innebär miljöpåverkan, t ex på grundvattnet, vattenkvalitet och naturmiljö samt spridning av buller, vibrationer, damm.

Vad är täktverksamhet?

Alla material som anläggaren använder kommer från naturen så som grus, sten, bergmaterial och matjord. Naturen har skapat naturgrus genom att inlandsisen malt ner bergmaterial under tusentals år. Dessa material, förutom matjord, bryts ur stora täkter vilket medför stora sår i naturen.

Annonsplats

Som vi redan gått igenom finns det flera lagar och regler som styr anläggningsverksamhet och planering.

Täktverksamhet kräver tillstånd från länsstyrelsen

Det krävs tillstånd enligt miljölagstiftningen för att öppna en täkt och driva täktverksamhet.

Tillstånden för täktverksamhet styr:
  • arbetet med brytningen
  • miljöaspekter till följd av verksanheten
  • hur markområdet skall iordningställas efter att täktverksamhetens slut.

I tillståndsberedningen för täktverksamheter vägs nyttan, t.ex. med närheten till en grustäkt mot miljöpåverkan som uppstår tillfälligt och på längre sikt till följd av den aktuella brytningen.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Det är bl.a. viktigt att ta hänsyn till hur grus och bergmaterial som naturligt förekommer i naturen och vår närmiljö påverkar t.ex. systemen för rening och lagring av vatten:

Annonsplats
  • Naturliga ansamlingar av grus fungerar ofta som filter för vattenområden.
  • Dricksvatten reservoarer kan finnas i närheten av grustäkter och naturen där blir då extra känslig för påverkan.

Läs mer:

Miljö och energi

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Annonsplats