Stenbelagda ytor för fordonstrafik

Stensättning av gator och uppfarter för fordon kräver en stabil underbyggnad. Material och teknik anpassas efter trafikbelastning.


Gatsten

Smågatsten* läggs ofta i bågar. Genom att lägga bågen med samma riktning som trafiken tas trafiklasten upp bättre. Bågformad läggning medför att stenar med olika storlek kan fördelas enklare.

Annonsplats
*Gatsten finns i några olika storlekar bland annat:
  • Smågatsten som är kubiska med siorna ca. 10cm.
  • Storgatsten är ca 20cm långa och ca 14-15cm breda och höga.
  • S.k. kattskallar som är hälften så stora som smågatstenen.

Eftersom gatsten inte har exakta mått ställs krav, på den, som sätter stenen att plocka och sammanfoga stenarna på ett bra sätt.


Betongsten

Om betongbeläggning utförs av betongsten – istället för med större betongplattor – blir antalet fogar fler.

Mindre stenar och fler fogar innebär att beläggningen bättre kan ta upp de rörelser som fordonstrafik och annan belatsning överför till underlaget.


Marktegel

Marktegel lämpar sig sällan lika bra som betong eller sten för frekvent fordonstrafik men för övriga användningsområden utgör marktegel ett estetiskt tilltalande material.

Annonsplats

Tegel har en porösare struktur och är ofta mer frostkänsligt.


Läs mer:

Annonsplats