Värdeskapande samhällsbyggnad

Branschens värdeskapande verksamheter

Kundvärdet kan beskrivas som hur väl resultatet av ett arbete motsvarar det värde och den nytta som kunden, t ex en byggherre, har av sin investering.

Samhällsvinster som bygg- och anläggningsbranschen genererar beror både på vad statliga myndigheter och även privata beställare väljer att investera i samt hur väl bygg- och anläggningsbranschen utför de arbeten de får uppdrag att genomföra.

Annonsplats

Exempel på sådant som betraktas som samhällsgoda investeringar är bostäder, skolor, vägar, järnvägar mm.

Samhällsintressenterna

Stora investeringar i byggande och infrastruktur innebär ibland också en negativ påverkan för någon, t ex grannarna eller för naturmiljön.

Annonsplats

Den övergripande planeringen som styrs via lagstiftningen och regleras bl.a. via Plan- och bygglagen syftar just till att värna om olika miljöer. Målet är att utveckla samhället och samtidigt kunna bevara viktiga miljöer för att människor, natur och djur ska må bra.

Resultat, kvalitet, kundvärde

Resultatet av och kvaliteten i byggandet är ett mått på hur alla arbeten och olika funktioner samordnas för att uppnå bästa möjliga kvalitet och lönsamhet.

Resultatet av en investering kan vara antingen positivt eller negativt och omfattar flera aspekter.

Ekonomiskt resultat kan vara bl.a:
  • totalkostnaden för kunden,
  • byggföretaget och underentreprenörerna vinst eller förlust,
  • aktieutdelningar till ägare av de börsnoterade bolags om investerar eller tar uppdrag i projekt.

Kundens kostnader kan delas in i kortsiktiga investeringskostnader, dvs det kunden betalar för att projektet ska färdigställas, samt långsiktiga kostnader för drift- och underhåll.

Ibland lönar det sig för kunden att investera i hög kvalitet, noggrann projektering innan byggstart och på så sätt slippa onödiga driftskostnader, t ex för energi och reparationer och underhåll på grund av billiga material eller anlitande av entreprenörer som inte är tillräckligt kvalificerade.

Annonsplats

Kundvärdet är nyttan som byggherren/beställaren eller slutkunden erfar vid övertagande och under brukstiden. Kostnad i förhållande till marknadsvärde är annars det som i vanliga fall definierar kundvärdet.  I byggsammanhang bör kanske kundvärdet också bedömas utifrån kvalitet i förhållande till kostnader – både kortsiktiga och långsiktiga?

Billigt är inte detsamma som bra…

En högre kostnad behöver dock inte heller betinga en bättre kvalitet för slutprodukten. Utan byggherrens kompetenta styrning riskerar det främst att leda till högre vinster för de anlitade företagen och dålig kvalitet på slutprodukten.

Annonsplats