Samhällsintressenterna

Det är viktigt att känna till vilka branschens intressenterna är samt att förstå deras relation till samhällsbyggnadssektorn och till det enskilda projektet.

Bygg- och anläggningsbranschens intressenter

Samhällsbyggnadsbranschens intressenter spelar en viktig roll för verksamheterna i branschen, kunder, finansiering mm.

Annonsplats

Samhällsintressenterna påverkas av eller påverkar själva – direkt eller indirekt – olika verksamheter inom samhällsbyggnad.

Annonsplats

Alla människor som arbetar i branschen och projekten är intressenter till branschen och till de företag de är anställda i.

Kring samhällsbyggnadsbranschen och företagen i denna finns flera intressenter bl.a:

  • Banker som finansierar projekten tills de är klara och kunden (ofta byggherren) betalat allt.
  • Myndigheter som ställer krav på att lagar och regler följs samt hanterar bl a tillstånds- och bygglovsärenden.
  • Tillverkare av byggnadsmaterial från utvinning, transporter och bearbetning av råvaror till tillverkningen.
  • Återförsäljare och transportörer av byggmaterial, som säljer och levererar de material som byggföretagen köper in för att bygga med.
  • Verksamheter och anställda inom maskin- och verktygsbranschen.
  • Verksamheter som hyr ut bodar och redskap.
  • Transportörer av avfall och avfallsbolag, som tar hand om det rester, spill eller rivningsavfall som uppkommer under byggprocessen.
  • Bransch-, fack och olika yrkesorganisationer.
  • Människor, företag, djur och natur som påverkas av det som byggs, t ex: bostäder, kontor, industrier och vägar.
  • Gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet/högskola, som utbildar de kompetenser och yrkesroller som behövs inom byggbranschen.

Läs mer:

Annonsplats