Samhällsintressenterna

Bygg- och anläggningsbranschens intressenter

Det är viktigt att känna till vilka branschens intressenterna är samt att förstå deras relation till samhällsbyggnadssektorn och till det enskilda projektet.

Samhällsbyggnadsbranschens intressenter spelar en viktig roll för verksamheterna i branschen, kunder, finansiering mm. 

Annonsplats

Samhällsintressenterna påverkas av eller påverkar själva – direkt eller indirekt – olika verksamheter inom samhällsbyggnad.

Alla människor som arbetar i branschen och projekten är intressenter till branschen och till de företag de är anställda i.

Kring samhällsbyggnadsbranschen och företagen i denna finns flera intressenter bl.a:

Annonsplats
  • Banker som finansierar projekten tills de är klara och kunden (ofta byggherren) betalat allt.
  • Myndigheter som ställer krav på att lagar och regler följs samt hanterar bl a tillstånds- och bygglovsärenden.
  • Tillverkare av byggnadsmaterial från utvinning, transporter och bearbetning av råvaror till tillverkningen.
  • Återförsäljare och transportörer av byggmaterial, som säljer och levererar de material som byggföretagen köper in för att bygga med.
  • Verksamheter och anställda inom maskin- och verktygsbranschen.
  • Verksamheter som hyr ut bodar och redskap.
  • Transportörer av avfall och avfallsbolag, som tar hand om det rester, spill eller rivningsavfall som uppkommer under byggprocessen.
  • Bransch-, fack och olika yrkesorganisationer.
  • Människor, företag, djur och natur som påverkas av det som byggs, t ex: bostäder, kontor, industrier och vägar.
  • Gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet/högskola, som utbildar de kompetenser och yrkesroller som behövs inom byggbranschen.
Annonsplats

Vad är hållbart – på riktigt?

Annonsplats